En una actuació més del GAF en el marc de l’acord de col·laboració amb el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, un grup de voluntaris de DEPANA va dur a terme una acció en un sector situat al costat del Passeig de les Aigües, per sota de la Torre de Collserola.

Els objectius de l’acció eren realitzar una valoració de l’estat de plantades dutes a terme fa uns quants anys i la presència de vegetació al·lòctona invasora.

El Passeig o Carretera de les Aigües és un lloc molt concorregut pels barcelonins i, per tant, està sotmès una  pressió humana molt intensa. Al mateix temps es tracta d’una zona molt important des del punt de vista paisatgístic i ecològic. És el vessat sud de Collserola que constitueix una mena de teló de fons de l’escenari que forma el pla de Barcelona.

La seva orientació de solana amb clima mediterrani determina unes comunitats vegetals ben diferenciades de les que es troben als vessants de les obagues. No cal insistir en el valor que aquest fet aporta a la característica biodiversitat de Collserola.

Un pi pinyer tombat mostra els efectes de la borrasca Glòria amb vent de fins 104 km/h, enregistrat al proper observatori Fabra el 20 de gener.

Els xiprers no formen part de la vegetació natural d’aquest entorn, malgrat que no corresponen a flora invasora.

Per sota del camí s’observa la presència d’ailants, encara que de petites dimensions i amb el seu aspecte hivernal.

La vegetació pròpia d’aquesta zona és el prat sec amb albellatge i llistó amb tendència a ser substituït per brolles amb aladern i pinedes.

Avaluació de la zona d’actuació

El lloc concret on va tenir lloc l’actuació dels voluntaris del GAF va ser per sota del Passeig de les Aigües. És un sector amb pendent orientada al Sud amb restes de bancals amb alguns murs de pedra seca molt desfets. Una part del terreny correspon a un torrent (Torrent de la Font del Bou) que forma una fondalada amb un microclima ombrívol. Es caracteritza per una comunitat de Prat sec de llistó i restes d’albellatge amb arbres i arbustos dispersos, llevat del torrent on predomina la vegetació arbòria. (pi pinyoner, pi blanc, roure,alzina, aladern, ginesta….

En algun moment, fa més de 10 anys la zona va patir un incendi. Queden restes de bancals de conreu molt alterats. No hi ha signes del pas de persones que es limiten a fer-ho per la pista del Passeig de les Aigües.

De plantacions anteriors han sobreviscut exemplars de roure i alzina que han assolit una alçada entre 2 i 3m.

També s’observen plançons d’uns 40-50 cm que suggereixen la tendència d’una lenta transició cap la roureda.

Destaca la presència abundant de Narcissus papyraceus i N. Tazetta en plena floració. S’observen diversos exemplars d’Opuntia ficusindica, a la zona assenyalada i en el seu entorn, aproximadament una dotzena.

Narcissus tazetta o caldereta

Tasques realitzades

Es va revisar l’estat de les plantacions fetes fa molt temps. Els exemplars més desenvolupats dels roures es van refaldar, operació que consisteix en podar les branques inferiors per a afavorir la formació d’una capçada regular.

Tronc d’un roure cerrioide després de l’operació de refaldat.

L’acció contra la flora al·loctona invasora es va concretar en l’ eradicació de tres mates de figuera de moro, una part de les pales es van dipositar en un contenidor de brossa orgànica i la resta es van deixar assecant-se sobre branques i un llit de pedres grans. No es poden deixar sobre el terreny perquè, tot i trossejades, arrelen amb molta facilitat. En els espais deixats lliures de figuera, eliminades també les arrels es va plantar un plançó d’arboç i en altres punts descoberts, tres alzines.

Una de les figueres de moro abans de ser eliminada

El mateix exemplar un cop abatut i en procés de ser enretirat

En intervencions futures caldria acabar d’eliminar les figueres de moro, en mal estat per l’acció de la caparreta, però amb rebrots nous. Si s’eliminessin d’arrel es podria aprofitar l’espai alliberat per a plantar alguns plançons.