Estatuts

Estatuts vigents de DEPANA, Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural, de 2011.

ESTATUTS SOCIALS 2011

CAPÍTOL 1r

DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- Denominació i naturalesa.-

L’associació denominada “LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL”, per acrònim “DEPANA”, fundada l’onze de juny del 1976, és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres del 10 de maig del 1979, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat.

En conseqüència, podrà legalment adquirir, posseïr, gravar i alienar, de qualsevol forma i manera, bens mobles i immobles i realitzar o promoure tota classe d’actes i contractes relacionats amb els seus fins, d’acord amb les normes i disposicions legalment aplicables.

DEPANA es regula d’acord amb Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. En tot allò no previst en els presents estatuts, aquesta normativa serà la que regirà l’entitat.
Article 2.- Objectius.

2.1 L’objectiu general de l’associació és l’estudi i defensa del patrimoni natural i ambiental del nostre país, amb una concepció globalitzadora dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de les persones amb el Medi Natural, que inclogui l’ordenació i gestió del territori, la seva dimensió social i econòmica i la implicació personal dels ciutadans.

2.2 Per desenvolupar tals finalitats, l’associació podrà:

a) Promoure i organitzar activitats dirigides a l’estudi i defensa del patrimoni natural, la conservació de l’entorn: l’eduació i qualitat ambientals fent-ho, sempre que sigui necessari i oportú, de forma coordinada amb altres entitats o associacions quals objectius siguin similars o coincidents.

b) Promoure i realitzar activitats d’eduació ambiental dirigides a col.lectius diversos, amb especial atenció al jovent.

c) Promoure i elaborar, per iniciativa pròpia o a petició de tercers, informes, estudis o dictamens relacionats amb la natura, el medi ambient i la seva problemàtica.

d) Col.laborar amb altres entitats o associacions sense ànim de lucre, que tinguin com a objectiu la defensa de l’interès general, amb especial èmfasi a les dedicades a la defensa del medi ambient.

e) Vetllar perquè el planejament urbanístic i l’ordenació del territori es formuli i redacti sota principis de respecte a la natura i a l’equilibri ambiental.

f) Vetllar per aconseguir que les normes i disposicions de protecció i conservació del patrimoni natural es desenvolupin i apliquin correctament i rigorosament.

g) Actuar, en els fòrums nacionals i internacionals, en defensa i estudi de la natura en representació pròpia o, si escau, en representació d’altres entitats i associacions del mateix caire.

h) Actuar com a interlocutor davant dels organismes i administracions que sol.licitin la presència de les entitats o associacions de defensa i estudi de la natura, i participar si escau en els òrgans consultius de l’administració en qualsevol dels seus nivells.

i) Gestionar o adquirir terrenys mitjançant compra, donació, arrendament o qualsevol altra figura legal adient, a fi de conservar i millorar els valors i recursos naturals que continguin.

j) Qualsevol altra funció o activitat encaminada a assolir els objectius d’aquesta Lliga.

k) Promoure, elaborar i executar accions de cooperació internacional en temàtica ambiental.

Article 3.- Domicili i àmbit d’actuació.

3.1. El domicili social de DEPANA s’estableix a la ciutat de Barcelona, c/ Sant Salvador, núm. 97, baixos.

3.2 L’Assemblea General, a proposta raonada de la Junta Directiva, podrà acordar el canvi de la seu social.

3.3 L’àmbit principal i normal d’actuació és el territori de Catalunya. Tanmateix, podrà també desenvolupar la seva activitat en les àrees geogràfiques veïnes i participar, més enllà del seu àmbit, en accions o activitats desenvolupades per altres associacions.

3.4 L’Assemblea General podrà acordar la modificació de l’ àmbit d’actuació amb els tràmits legals i administratius que corresponguin. No obstant, queda habilitada especialment la Junta per decidir iniciar accions de cooperació internacional fora de l’àmbit principal d’intervenció esmentat a l’art. 3.3.

3.5 Les reunions estatutàries i no estatutàries es podran celebrar a qualsevol indret de l’àmbit d’actuació.

Article 4.- Duració.-

La duració de l’associació serà indefinida i per a la seva dissolució serà necessari l’acord de l’Assemblea General reunida en sessió Extraordinària.

 

CAPÍTOL 2n

DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
Article 5.- Generalitats.

5.1 Membres.- Podran ser membres de DEPANA les persones físiques o jurídiques que ho sol.licitin, compleixin els requisits i condicions que més endavant es detallen i siguin admeses per la Junta Directiva.

5.2 Entitats col.laboradores.- La Lliga podrà tenir entitats col.laboradores, d’acord amb els requisits i condicions que més endavant es detallen. Tals entitats no gaudiran de la consideració de membres de l’associació.

5.3. Benefactors.- L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, podrà nomenar Benefactor de l’associació les persones físiques o jurídiques que contribueixin al finançament de la mateixa o a l’engrandiment del seu patrimoni amb alguna donació o aportació. Els efectes d’aquest nomenament seran únicament i exclusivament honorífics. Si el nomenament recau en algun membre de l’associació, el títol de Benefactor no comportarà cap dret ni cap deure addicionals.

5.4 Delegacions Territorials.-L’associació podrà establir Delegacions Territorials dins del seu àmbit d’actuació. La Junta Directiva queda facultada per redactar un Reglament Interior que fixi les condicions a complir per a l’establiment de tals Delegacions i les normes per al seu correcte funcionament .

La Junta Directiva haurà de donar compte oportunament a l’Assemblea General, tant de la redacció del Reglament esmentat com de les Delegacions Territorials creades o dissoltes.

 

SECCIÓ 1a.: De les persones físiques membres de DEPANA
Article 6.- Classes de soci.-
Les persones físiques podran ser membres de quatre classes: Numeraris, Familiars, Juvenils i d’Honor.

Article 7.- Socis Numeraris.

7.1 Requisits per a l’ingrés.- Podran ser membres Numeraris totes les persones físiques majors d’edat o menors emancipades que complimentin la sol.licitud d’ingrés coresponent, es comprometin amb els objectius socials de la Lliga i siguin admeses per la Junta Directiva.

7.2 Tipus.- Seran Socis Numeraris Ordinaris els que hagin estat admesos amb tal consideració i abonin la quota anual corresponent a aquest tipus.

Seran Socis Numeraris Protectors els que satisfacin una quota anual que, com a mínim, sigui cinc vegades superior a la ordinària.

7.3 Drets.- Són drets dels Socis Numeraris:

a) Participar activament en la vida de DEPANA.

b) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals.

c) Presentar-se com a candidat als càrrecs de la Junta Directiva.

d) Representar a DEPANA en actes als que l’associació hagi acordat d’assistir, si han estat comissionats expressament a tal efecte per la Junta Directiva.

e) Elevar als òrgans rectors de l’associació les iniciatives i suggeriments que, en pro dels objectius socials, considerin oportú de formular. Tanmateix, DEPANA no assumirà les accions i opinions fetes públiques pels seus membres a través d’altres conductes. Tals accions i opinions no podran ser considerades com a expressió dels criteris de l’ associació.

f) Consultar les actes de les Assemblees i els llibres oficials de l’ associació.

g) Promoure la creació de comissions de treball específiques, d’acord amb les previsions de la Junta Directiva així com integrar-se en les que hi hagi i col.laborar de forma voluntària en les tasques de l’associació.

7.4 Deures.- Són deures dels Socis Numeraris:

a) Comprometre’s amb els objectius de l’associació, cooperar-hi i donar-hi suport.

b) Complir puntualment el que disposen els Estatuts Socials, els Reglaments i normes interiors i els acords i disposicions adoptats vàlidament pels òrgans rectors.

c) Abonar, dins dels terminis fixats, les quotes o altres aportacions reglamentàries.

d) Abstenir-se de fer qualsevol gestió o actuació en nom de DEPANA sense el coneixement previ i el consentiment explícit de la Junta Directiva.

e) Procedir sempre amb la major correcció i cordialitat en les relacions amb els altres socis i personal al servei de l’associació.

7.5 Baixes.- Els Socis Numeraris podran causar baixa en l’associació per qualsevol de les causes següents:

a) Per renúncia voluntària comunicada a la Junta Directiva.

b) Per falta de pagament de les quotes.

c) Com a conseqüència de mesures disciplinàries per incompliment dels deures com a associat.

d) Per incapacitació si l’interessat o els seus responsables en demanen per escrit la baixa.

e) Per defunció.

Article 8.- Socis Familiars.

8.1 Requisits per a l’ingrés.- Podran ser Socis Familiars la parella d’un Soci Numerari i fills menors d’edat no emancipats i que tinguin el mateix domicili, prèvia sol.licitut admesa per la Junta Directiva.

8.2. Drets.- Són drets dels Socis Familiars:

a) Participar activament en la vida de DEPANA.

b) Assistir amb veu, sense vot, a les Assemblees Generals i amb vot a partir dels 18 anys d’edat.

c) Formular als òrgans rectors de l’associació els suggeriments i propostes que considerin oportú en pro dels objectius socials.

8.3 Deures.- Són deures dels Socis Familiars:

a) Cooperar als objectius de l’associació i donar-hi suport.

b) Complir puntualment el que disposen els Estatuts Socials, els Reglaments i normes interiors i els acords i disposicions adoptats vàlidament pels òrgans rectors.

c) Abonar, dins dels terminis fixats, les quotes o altres aportacions reglamentàries.

d) Abstenir-se de fer qualsevol gestió o actuació en nom de DEPANA sense el coneixement previ i el consentiment explícit de la Junta Directiva.

e) Procedir sempre amb la major correcció i cordialitat en les relacions amb els altres socis i personal al servei de l’associació.

8.4 Baixes.- Els Socis Familiars podran causar baixa den l’associació per qualsevol de les causes següents:

a) Per baixa del Soci Numerari de qui són familiars.

b) Per les causes especificades en l’article 7.5.

Article 9.- Socis Juvenils.

9.1 Requisits per a l’ingrés.- Podran ser Socis Juvenils les persones físiques que no hagin complert els 18 anys, amb l’autorització per escrit dels seus pare, mare, tutor o representant legal que correspongui, complimentin, a sol.licitud d’ingrés, es comprometin amb els objectius socials de la Lliga i siguin admeses per la Junta Directiva.

9.2 Drets.- Són drets dels Socis Juvenils:

a) Participar activament en la vida de DEPANA.

b) Assistir amb veu, sense vot, a les Assemblees Generals.

c) Elevar als òrgans rectors de l’associació les iniciatives i suggeriments que, en pro dels objectius socials, considerin oportú de formular.

d) En complir els 18 anys d’edat, passar automàticament a Soci Numerari Ordinari (o Protector si així ho demana), ja que no pot continuar com a Juvenil.

9.3 Deures.- Són deures dels Socis Juvenils:

a) Cooperar als objectius de l’associació i donar-hi suport.

b) Complir puntualment el que disposen els Estatuts Socials, els Reglaments i normes interiors i els acords i disposicions adoptats vàlidament pels òrgans rectors.

c) Abonar, dins dels terminis fixats, les quotes o altres aportacions reglamentàries.

d) Abstenir-se de fer qualsevol gestió o actuació en nom de DEPANA sense el coneixement previ i el consentiment explícit de la Junta Directiva.

e) Procedir sempre amb la major correcció i cordialitat en les relacions amb els altres socis i personal al servei de l’associació.

9.4 Baixes.- Els Socis Juvenils podran causar baixa:

a) Per decisició, comunicada per escrit, dels seus pare, mare, tutor o representant legal que correspongui.

b) Per les causes especificades en l’article 7.5.

Article 10.- Socis d’Honor.

10.1. Requisits.- L’Assemblea General, a proposta raonada de la Junta Directiva podrà nomenar Socis d’ Honor les persones físiques que consideri creditores de tal distinció amb motiu dels serveis prestats a DEPANA o en reconeixement del mèrit dels seus treballs en el camp de les ciències naturals o de qualsevol altra activitat, de les quals se’n desprengui una eficaç tasca de valoració i defensa del patrimoni natural i del medi ambient.

10.2 Drets.- Si la distinció recau en Soci Numerari, conservarà els mateixos drets que tenia com a tal. Si recau en persona no associada, aquesta gaudirà dels drets següents:

a) Participar activament en la vida de DEPANA.

b) Rebre les publicacions de l’associació.

c) Assistir amb veu, sense vot, a les Assemblees Generals.

d) Elevar als òrgans rectors de l’associació les iniciatives i suggeriments que, en pro dels objectius socials considerin oportú de formular.

e) Integrar-se en comissions de treball específiques establertes per la Junta Directiva i col.laborar de forma voluntària en les tasques de l’associació.

10.3 Deures.- Si la distinció recau en un Soci Numerari, tindrà els mateixos deures que ja tenia com a tal. Si recau en persona no associada no tindrà altre deure que el de donar suport a DEPNA i abstenir-se de qualsevol actuació contrària a l’associació o als objectius socials.

 

SECCIÓ 2a : De les persones jurídiques membres de DEPANA
Article 11.- Entitats membres.

11.1 Generalitats.- Podran ser membres de DEPANA les associacions i entitats que compleixin els requisits establerts a tal efecte i siguin admeses per la Junta Directiva.

11.2 Requisits per a la sol.licitud d’ingrés.- Les associacions i entitats que sol.licitin l’ingrés a DEPANA hauran de presentar la documentació següent:

a) Sol.licitud d’ingrés com a entitat membre, signada pel representant legal.

b) Document que acrediti l’ acord, vàlidament adoptat per la Junta i ratificat per l’Assemblea General de l’entitat sol.licitant, de voler incorporar-se a DEPANA en qualitat d’ entitat membre, així com l’acatament dels Estatuts Socials i normativa interna de la Lliga.

c) Estatuts Socials de l’entitat sol.licitant.

d) Certificació del Registre corresponent on consti la inscripció legal de l’entitat sol.licitant.

e) Memòria justificativa de la seva implantació, activitats, nombre d’associats, etc.

f) Relació nominal dels membres de l’òrgan directiu.

g) Relació de les seus de l’entitat.

h) Relació dels organismes, institucions o altres entitats de les quals formi part en qualsevol concepte.

i) Qualsevol altra documentació que es cregui d’interès o que sigui sol.licitada per DEPANA.

11.3 Règim d’admissió.- La Junta Directiva serà competent per estudiar i informar les sol.licituds d’ingrés a DEPANA, prèvia comprovació de les dades i valoració general de la conveniència o no de l’ a dmissió com a membre.

La Junta Directiva amb el seu informe proposarà a l’Assemblea General l’admissió de l’entitat sol.licitant. L’aprovació, si escau, es farà per majoria de vots dels presents a l’Assemblea. En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del President.

11.4 Drets.- Són drets de les entitats membres:

a) Participar activament en la vida de DEPANA.

b) Assistir, amb dos delegats, a les Assemblees Generals amb dret de veu i vot.

c) Dret de sufragi, actiu i passiu, pels òrgans de DEPANA.

d) Rebre informació i assessorament en els temes ambientals en que estigui treballant l’entitat membre.

e) Rebre les publicacions de l’associació en les mateixes condicions que els Socis Numeraris.

f) Els mateixos que tenen els Socis Numeraris d’acord amb els apartats d), e), f) i g) de l’article 7.3.

11.5 Deures.- Són deures de les entitats membres:

a) Contribuir amb la seva col.laboració al millor desenvolupament i promoció de DEPANA en favor dels interessos comuns de les entitats membres.

b) Complir puntualment el que disposen els Estatuts Socials, els Reglaments i normes interiors i els acords i disposicions adoptats vàlidament pel òrgans rectors.

c) Abonar, dins dels terminis fixats, les quotes o altres aportacions reglamentàries.

d) Exercir diligentment els càrrecs pel quals siguin elegits els seus delegats o associats.

e) Complir correctament les comeses que els deleguin els òrgans rectors de DEPANA.

f) Abstenir-se de fer qualsevol gestió o actuació en nom de DEPANA sense el coneixement previ i el consentiment explícit de la Junta Directiva.

11.6 Pèrdua de la condició.- La condició d’Entitat membre es perdrà:

a) Per decisió lliurement adoptada per la pròpia entitat.

b) Per dissolució de l’Entitat membre.

c) Per pèrdua d’alguna de les condicions d’admissió.

d) Per falta de pagament de les quotes o aportacions reglamentàries.

e) Per actuació contrària als Estatuts o als objectius socials de DEPANA, d’acord amb la normativa de la Secció 4a. d’aquests Estatuts.

 

SECCIÓ 3a.: De les Entitats Col·laboradores de DEPANA
Article 12.- Entitats Col·laboradores.

12.1 Generalitats.- La Junta Directiva de DEPANA podrà proposar la consideració d’Entitat Col·laboradora, amb caràcter temporal o indefinit, a les associacions, grups, seccions de natura adscrites a altres entitats, o societats legalment establertes, els objectius de les quals siguin o no estrictament coincidents amb els de DEPANA però es consideri útil la col.laboració.

12.2 Funcions.- La funció de les Entitats Col.laboradores serà la de prestar ajut i col.laboració en els estudis, treballs i altres activitats de DEPANA, així com elevar als òrgans rectors de l’associació les iniciatives i suggeriments que creguin oportuns.

12.3 Drets.- Són drets de les Entitats Col.laboradores:

a) Comptar amb el suport de DEPANA d’acord amb els pactes de col.laboració que s’hagin establert.

b) Rebre les publicacions de DEPANA en les mateixes condicions que els Socis Numeraris si no s’ha pactat altra cosa.

12.4 Deures.- Són deures de les Entitats Col.laboradores:

a) Complir correctament i totalment els pactes de col.laboració que s’hagin establert.

b) Satisfer, en els terminis fixats, les quotes de participació o aportacions pactades.

12.5 Altra normativa.- La Junta Directiva haurà de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General l’atorgament de la consideració d’Entitat Col.laboradora, així com la proposta de quota de participació o altre tipus d’aportació.

Les Entitats Col.laboradores no podran fer publicitat d’aquesta condició sense el previ consentiment de la Junta Directiva.

La falta de pagament de la quota o aportació que correspongui, comportarà la pèrdua automàtica de la condició d’Entitat Col·laboradora i dels drets inherents a la mateixa.

 

SECCIÓ 4a.: Règim disciplinari
Article 13.- Motius d’aplicació.-

Seran mereixedors de mesures disciplinàries els membres de l’associació que incorrin en l’incompliment dels deures que els corresponguin, com són la falta de pagament de les quotes i altres aportacions reglamentàries en els terminis fixats, la conducta incorrecta envers els altres associats i el personal al servei de DEPANA, el desprestigiar l’associació amb actes, activitats o altres manifestacions i el pertorbar el seu bon funcionament, govern i administració.

Article 14.- Sancions.-

En els casos esmentats, les mesures disciplinàries es limitaran a la baixa, temportal o definitiva, de l’associació, independentment de qualsevol actuació judicial que, en casos de gravetat, fos convenient d’emprendre.

Article 15.- Tràmit.-

Amb caràcter previ a l’adopció de qualsevol mesura disciplinària, la Junta Directiva instruirà un expedient sobre el fet de que es tracti i la proposta de sanció. A continuació en donarà coneixement al membre o entitat a que afecti, concedint-li un termini de 15 dies a comptar de la data de notificació, a fi que si ho creu convenient, l’interessat pugui presentar un plec de descàrrec amb les alegacions pertinents.

La Junta Directiva, en un termini màxim de 30 dies, resoldrà sobre el cas i comunicarà la resolució a la part interessada. Si la sanció és de baixa definitiva, haurà de ser comunicada a l’Assemblea General i ratificada per la mateixa. Tanmateix, en casos d’especial gravetat la Junta podrà procedir a la suspensió provisional mentre no es reuneixi i decideixi l’Assemblea.

Article 16.- Termini de gràcia.-

En el cas concret de la falta de pagament de les quotes o aportacions reglamentàries que corresponguin, es donarà un termini de gràcia de manera que fins el segon any d’impagament no es cursarà la baixa.

Tanmateix, des que s’iniciï la falta de pagament dins els terminis fixats, quedaran en suspens tots els drets socials del membre o entitat de que es tracti.

Article 17.- Aplicació als menors d’edat.-

En cas que es tractés de la possible aplicació de mesures disciplinàries a menors d’edat no emancipats, abans d’iniciar la instrucció de l’expedient de la Junta Directiva s’haurà de posar en contacte amb els pares o tutors informant amb detall dels fets i actuacions incorrectes a fi que, en ser-ne sabedors, els responsables del menor puguin tractar de posar-hi remei o, si correspon, actuar legalment en la seva representació.

 

CAPÍTOL 3r.

DELS ÒRGANS DE GOVERN I D’ASSESSORAMENT
Article 18.- Òrgans.-

L’associació serà regida per l’Assemblea General i una Junta Directiva nomenada per aquella.

Per a funcions d’assessorament i consell, podrà comptar també amb un Consell Assessor.

Per a la correcta i eficient realització del treball quotidià de l’associació, la Junta Directiva podrà comptar amb una Secretaria Tècnica i Administrativa.

 

SECCIÓ 1a.: De l’Assemblea General
Article 19.- Comesa.-

L’Assemblea General és l’òrgan superior i sobirà de govern de DEPANA, corresponent-li de definir les línies generals d’actuació de l’associació.

Article 20.- Composició.-

L’Assemblea General estarà constituïda pels assembleistes següents:

a) Amb dret a veu i vot, per la totalitat dels Socis Numeraris i els delegats de les Entitats membres.

b) Amb dret a veu sense vot, pels Socis Familiars, pels Socis Juvenils i pels Socis d’Honor no Numeraris.

Quedaran exclosos del dret d’assistència a una Assemblea els socis que no estiguin al corrent dels pagaments que els correspongui haver abonat en convocar-la, o que tinguin en suspensió els drets socials en aplicació del que disposa el règim disciplinari de l’associació.

Els càrrecs de President i Secretari de l’Assemblea General recauran en els qui ho siguin de la Junta Directiva, podent ésser substituïts respectivament, si escau, pel Vicepresident i el Vicesecretari i, en defecte d’aquests, per qualsevol altre membre de la Junta Directiva.

Article 21.- Convocatòria.-

Les Assemblees Generals, tant Ordinàries com Extraordinàries, seran convocades pel President de la Junta Directiva mitjançant comunicació personal i per escrit a cadascun dels components de l’Assemblea amb dret d’assistència. També es considerarà vàlida la convocatòria a través del correu electrònic facilitat pels socis.

La comunicació s’adreçarà al domicili de l’associat amb un mínim de 20 dies d’antelació a la celebració tant si es tracta de l’Assemblea ordinària com extraordinària, i contindrà l’Ordre del dia i el lloc, data i hora de la reunió en primera i segona convocatòria.

Article 22.- Quòrum.-

El quòrum per a la constitució vàlida de l’Assemblea General és la majoria absoluta dels assembleistes amb dret de vot que hagin estat convocats.

Si no existeix quòrum en primera convocatòria, l’Assemblea es reunirà en segona convocatòria mitja hora després, essent suficient l’assistència dels assembleistes presents.

Article 23.- Delegació de representació i vot.-

Els assembleistes que, per qualsevol circumstància, no puguin assistir personalment a l’Assemblea per a la qual hagin estat convocats, podran delegar la seva representació i vot en algun altre assembleista convocat i que tingui també dret a vot. Si solament té veu, pot delegar la representació en algun altre convocat que també tingui solament veu.

El nombre màxim de delegacions serà de dos per cada assembleista assistent .

Article 24.- Inclusió d’assumptes en l’Ordre del dia.-

A part dels assumptes que la Junta Directiva inclogui en l’Ordre del dia d’una Assemblea Ordinària, s’hi hauran d’incloure també els que siguin demanats per un mínim del 10 % dels Socis Numeraris o Entitats membres mitjançant escrit signat pels sol·licitants, fent-hi constar clarament el seu nom i lliurat a la secretaria de l’associació fins el dia anterior al de celebració de l’Assemblea.

La sol·licitud també es pot fer directament a l’Assemblea, que decidirà el que consideri convenient mitjançant votació, però únicament podrà adoptar acords respecte dels punts no inclosos en l’Ordre del dia comunicat a la convocatòria, si així ho decideix una majoria de 3/4 parts dels presents (sense que es puguin tenir en compte les representacions).

Article 25.- Celebració i competències de l’Assemblea General Ordinària.-

L’associació celebrarà anualment una Assemblea General Ordinària per a:

a) Debatre i aprovar, si escau, les línies generals d’actuació de DEPANA.

b) Debatre la memòria anual de la Junta Directiva i aprovar o censurar, si escau, la seva gestió.

c) Debatre i aprovar, si escau, l’estat de comptes, el balanç de situació i el pressupost, presentats per la Junta Directiva.

d) Fixar, a proposta de la Junta Directiva, les quotes i altres possibles aportacions dels associats.

e) Ratificar, si escau, les admissions i les propostes d’exclusió dels membres i entitats membres.

f) Atorgar, si escau i a proposta de la Junta Directiva, la consideració d’Entitat Col.laboradora i la quota de participació corresponent.

g) Nomenar, si escau i a proposta de la Junta Directiva, els Benefactors de l’associació.

h) Aprovar, si escau, els Reglaments de funcionament intern.

i) Crear Comissions de treball o delegar en la Junta Directiva perquè ho faci en els casos necessaris o imprevistos.

j) Procedir a l’elecció i nomenament dels càrrecs de la Junta Directiva que correspongui reglamentàriament, així com a la seva revocació quan existeixi causa justa a judici de l’Assemblea.

k) Debatre qualsevol proposta o suggeriment que facin els associats d’acord amb el que preveuen els presents Estatuts, adoptant les resolucions que en cada cas consideri convenients.

 1. l) Acordar l’ingrés i la baixa en federacions i confederacions.Article 26.- Celebració i competències de l’Assemblea General Extraordinària.-Es convocarà Assemblea General Extraordinària:

  a) Sempre que s’hagin de modificar els Estatuts Socials.

  b) En cas que s’hagi de canviar el domicili social.

  c) En cas d’adquisició, venda, arrendament, alienació o gravàmen, de qualsevol forma i manera, de bens immobles. També en cas de venda, alienació o gravàmen d’altres bens socials que representin més del 25 % de l’actiu no immobiliari de l’associació.

  d) En cas de defunció, incapacitat, dimissió o baixa del President o del Vicepresident de l’associació, o en cas de baixa extraordinària de més del 50 % dels membres de la Junta Directiva.

  e) En cas de dissolució de l’associació.

  f) Sempre que la Junta Directiva, per majoria i amb l’aprovació del President, ho cregui necessari.

  g) Quan ho sol.liciti per escrit i en forma fefaent, un nombre de Socis Numeraris i Entitats membres no inferior al 20 % dels mateixos.

  En les Assemblees Generals Extraordinàries solament podran ésser tractats els assumptes consignats expressament en l’ Ordre del Dia corresponent.

  Article 27.- Votacions i acords.-

  Els acords de l’Assemblea General es podran prendre per unanimitat i aclamació o per majoria simple de vots decidint, en cas d’empat, el vot de qualitat del President serà diriment.

  Tanmateix, els Estatuts preveuen els casos en què es requereixi una majoria qualificada. Els acords de l’assemblea que infringeixin la llei o els estatuts o que lesionin l’interès DEPANA es poden impugnar, seguint el procediment que estableix la legislació i amb els efectes que aquesta estableix. Els presents estatuts consideren que quan la controvèrsia sigui per raó de funcionament de l’entitat, aquesta es resoldrà mitjançant arbitratge o mediació.


Article 28.- Qüestions d’ordre.-

El President podrà retirar la paraula a qualsevol component de l’Assemblea que tracti assumptes no pertinents al cas a que s’excedeixi en l’ús de la paraula durant més de 10 minuts en el cas d’una proposta o de 5 en el d’una rectificació o aclariment.

És atribució del President declarar discutit suficientment l’assumpte que es tracti, passant-lo a votació si s’escau.

El Secretari aixecarà acta de cada sessió, on hi hauran de figurar els acords adoptats, així com els resultats de les votacions. Dos interventors nomenats per la pròpia Assemblea en cada sessió, signaran també l’acta que serà aprovada en la sessió següent.

 

SECCIÓ 2a : De la Junta Directiva
Article 29.- Caràcter i comesa.-

La Junta Directiva és l’òrgan elegit per l’Assemblea General, que ha d’assumir l’execució dels acords de la mateixa i dirigir l’associació quan l’Assemblea no està reunida. Governa, gestiona i representa a DEPANA, dins i fora de judici, sense altres limitacions que les establertes en els presents Estatuts.

Article 30.- Composició i mandat.-

La Junta Directiva estarà composta, com a mínim, dels càrrecs següents:

President, Secretari General, Tresorer i un mínim de set Vocals numerats del 1r al 7è.

Tanmateix, si escau, podrà haver-hi un o més d’un Vicepresidents i un vice-secretari.

El mandat serà de quatre anys, podent ésser reelegibles tots els càrrecs. En el cas del President, aquest només podrà ser reelegit dos mandats consecutius.

Article 31.- Elecció i renovació dels càrrecs.-

Els càrrecs de la Junta Directiva seran elegits per sufragi universal, directe i secret de tots els membres de l’associació amb dret de vot a l’Assemblea General.

Les candidatures seran tancades i amb la composició mínima continguda a l’art. 30 d’aquests estatuts. Els seus components hauran d’acreditar un mínim de dos anys d’antiguitat en l’afiliació a DEPANA.

Les candidatures que es presentin a elecció han de fer-ho com a mínim amb una setmana d’antelació a l’assemblea general. Les candidatures tenen dret a comunicar llur programa d’actuació als associats abans de la data de l’elecció, i també, si aquesta es fa en assemblea general, durant la mateixa reunió. A aquests efectes, tenen dret a disposar de la llista dels associats amb antelació suficient. L’òrgan de govern, a proposta dels candidats, ha de fer arribar als associats, una vegada com a mínim, els programes i les altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els associats ho autoritzin expressament, l’òrgan de govern pot facilitar als candidats que ho demanin el domicili, els telèfons i les adreces de correu electrònic dels associats.

La mateixa antelació mínima cal preveure cas de ser només una única candidatura. En aquest cas, la votació haurà de dur-se a terme tal com preveu el present article però admetent únicament el vot a la candidatura presentada, el vot en blanc o l’abstenció per afavorir, si escau la presència de més candidatures.

Article 32.- Cobertura interina de baixes.-

Si abans de la finalització del seu mandat es produeix la baixa, qualsevol que en sigui la causa, del President, s´haurà de convocar Assemblea General Extraordinària tal com disposa l’article 26,d). Interinament assumirà les seves funcions el Vicepresident o el vice-president primer si n’hi ha més d’un.

Si la baixa és de qualsevol altre càrrec, la Junta Directiva podrà cobrir de forma interina la vacant, però el nomenament haurà de ser sotmés a la consideració de la propera Assemblea General. Si aquesta ratifica el nomenament, el mandat finalitzarà en la data en la que hauria acabat el mandat del substituït.

Si les baixes extraordinàries són superiors al 50%, s’haurà de convocar Assemblea General Extraordinària d’acord amb el que disposa l’article 26.d).

Article 33.- Incompatibilitats-

Els membres de la Junta Directiva no podran ostentar cap càrrec de representació política ni cap càrrec de responsabilitat en algun òrgan de l’Administració. Cas d’accedir a algun de tals càrrecs, perdran automàticament la condició de membres de la Junta Directiva. Tampoc podran formar part de la secretaria tècnica de DEPANA ni podran estar involucrats en cap activitat que, de forma manifesta, sigui contrària als objectius socials de DEPANA.

Article 34.- Funcions.-

Les funcions de la Junta Directiva són:

a) Governar, gestionar i administrar l’associació, així com representarla dins i fora de judici.

b) Executar els acords i decisions de l’Assemblea General.

c) Promoure i vetllar per l’acompliment dels objectius socials.

d) Preparar i elevar a l’Assemblea General, per a la seva aprovació si escau, la Memòria i programa anuals, l’estat de comptes, el balanç de situació i el pressupost.

e) Estudiar i proposar a l’Assemblea General les quotes anuals a abonar per les distintes classes de socis.

f) Estudiar les sol·licituds d’admissió, admetre les pertinents i proposar les mocions d’exclusió.

g) Proposar a l’Assemblea General els nomenaments de Soci d’Honor i de Benefactor.

h) Proposar els components del Consell Assessor.

i) Proposar l’admissió de les Entitats membres.

j) Proposar l’atorgament de la consideració d’Entitat Col.laboradora.

k) Contractar, fixar les retribucions i cessar el personal tècnic, administratiu o subaltern que hagi de desenvolupar tasques al servei de l’associació.

l) Adquirir bens mobles, arrendar-los gravar-los, vendre’ls o realitzar qualsevol altre acte de lliure disposició dels mateixos d’acod amb els objectius socials, sempre que la compra no superi el 25 % del pressupost aprovat o la venda o alienació no superi el 25 % de l’actiu no immobiliari de l’associació.

m) Crear Comissions o grups de treball quan sigui necessari i no hagi estat previst per l’Assemblea General.

n) Proposar el reglament intern de funcionament de la Secretaria Tècnica i Administrativa a l’Assemblea General.

o)  Proposar un reglament intern que fixi les condicions a complir per a l’establiment de Delegacions Territorials, així com crear o dissoldre tals Delegacions, donant-ne compte oportunament a l’Assemblea General.

p) Sol·licitar ajuts econòmics o d’altre tipus a entitats, tant de caràcter públic com privat, per a l’assoliment de les finalitats estatutàries, així com fer qualsevol gestió tendent a la seva obtenció o per a l’efectiu cobrament dels ajuts obtinguts, podent delegar aquesta funció concreta de forma expressa a qualsevol dels membres de la Junta.

q) Acceptar donacions, deixes i llegats donant-ne compte oportunament a l’Assemblea General.

r) Emetre informes i dictàmens que li siguin sol·licitats o a iniciativa pròpia.

s) Qualsevol altra actuació o activitat coherent amb els objectius socials estatutaris.

Article 35.- Règim de funcionament.-

35.1. Convocatòria.- La Junta Directiva es reunirà ordinàriament sempre que sigui convocada pel President i/o el Secretari General, a iniciativa pròpia o a petició de, almenys, una tercera part dels membres de la Junta.
La convocatòria es farà per escrit, sigui en format paper o electrònic, i contindrà el lloc, data i hora de la reunió, així com l’Ordre del Dia fixat pel convocant, el qual haurà de tenir en compte les peticions formulades per altres membres de la Junta Directiva amb antelació. També es pot reunir per mitjà de videoconferència o d’altres sistemes de comunicació, sempre que resti garantida la identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. En aquest cas, s’entén que la reunió se celebra al lloc on és la persona que la presideix.

35.2. Quòrum.- El quòrum per a la vàlida constitució de la Junta és el de la majoria absoluta dels seus membres. Si no existeix quòrum, la Junta queda automàticament constituïda en segona convocatòria mitja hora després de la primera, sempre que es registri l’assistència de, almenys, una tercera part dels seus membres.
Encara que no es compleixin els requisits de la convocatòria, la Junta quedarà vàlidament constituïda si es reuneixen tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.

35.3. Assistència.- L’assistència a les reunions de la Junta és obligatòria per als seus membres, salvant els casos d’absència justificada.
La falta d’assistència a tres reunions consecutives sense justificació, serà considerada com a renúncia voluntària al càrrec, perdent-se el dret a ser elegit per a càrrecs de l’associació per un període de quatre anys.
A proposta del President o d’un terç dels membres de la Junta, podran assistir a una reunió determinada, amb veu i sense vot, membres de la Secretaria Tècnica i Administrativa o altres persones alienes a la Junta Directiva .

35.4. Acords.- Els acords de la Junta seran adoptats per majoria simple dels assistents a la reunió. En cas d’empat decidirà el vot de qualitat del President.
No podran ésser objecte d’acord els assumptes que no hagin estat inclosos en l’Ordre del dia comunicat, exceptuat el cas que siguin presents almenys 2/3 dels membres de la Junta i la majoria decideixi, amb el seu vot favorable, la urgència de l’afer en qüestió. Els acords de la Junta que infringeixin la llei o els estatuts o que lesionin l’interès de la persona jurídica es poden impugnar, seguint el procediment que estableix la legislació processal i amb els efectes que aquesta fixa. Els acords poden ser impugnats pels membres de la Junta que hagin consignat el seu vot en contra d’aital acord o per aquells absents.

 

35.5. Conflicte d’interessos.- Hom no pot intervenir en la presa de decisions o l’adopció d’acords en els assumptes en què tingui un conflicte d’interessos amb l’Associació.

Article 36. Funcions del President.-

Les funcions del President són:

a) Ostentar la representació legal de l’associació, d’acord amb la legislació vigent.

b) Convocar i presidir les reunions, tant ordinàries com extraordinàries, de la Junta Directiva i l’Assemblea General, fixant-ne l’Ordre del dia tal com disposen els presents Estatuts.

c) Vetllar per l’execució dels acords adoptats per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

d) Decidir, amb el seu vot de qualitat, en les votacions en que s’hagués produït empat.

e) Autoritzar els pressupostos i pagaments de l’associació.

f) Signar o vsar, segons correspongui, la correspondència, actes i altra documentació social que ho requereixi.

g) Procedir, dins d’un recte criteri, a resoldre els casos i qüestions que consideri de caràcter urgent i no puguin esperar a la reunió de la Junta Directiva, a la qual en donarà compte en la primera reunió que se celebri.

Article 37.- Funcions del Vicepresident.-

El Vicepresident (o Vicepresidents, cas d’haver estat nomenats, substituirà i representarà el President en cas d’absència, malaltia, etc., i sempre que el President li delegui la seva representació, sigui en forma temporal o permanent.

Article 38.- Funcions del Secretari General.-

Les funcions del Secretari General són:

a) Prendre les disposicions oportunes per a l’execució dels acords i directrius aprovats per la Junta Directiva, coordinant i supervisant la gestió de les vocalies i de la Secretaria Tècnica i Administrativa.

b) Actuar com a cap del personal empleat o subaltern al servei de l’associació, supervisant-ne la seva correcta actuació.

c) Custodiar els llibres i documents de l’associació i tenir cura dels seus arxius.

d) Preparar, d’acord amb el President, les Ordres del dia de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta Directiva.

e) Redactar les Actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta Directiva i sotmetre-les a aprovació de l’Assemblea o de la Junta següents si no s’aproven en la pròpia sessió.

f) Redactar la Memòria anual de l’actuació de la Junta Directiva i el Programa anual d’actuació.

g) Portar al dia el Registre de socis i tots els llibres o documents auxiliars i tramitar dins dels terminis establerts tota la documentació exigida per la legislació vigent.

h) Redactar i portar al dia la correspondència, signant la de tràmit (amb el Vist-i-plau del President si correspon) i sotmetent a l’aprovació i signatura del President tota la resta.

Article 39.- Funcions del Vicesecretari

El Vicesecretari, en cas d’haver estat nomenat, substituirà i representarà el Secretari General en cas d’absència, malaltia, etc. i sempre que se li delegui tal representació amb caràcter temporal o permanent.

També el substituirà en cas de defunció, baixa o dimissió, fins que es nomeni un nou Secretari General.

Article 40.- Funcions del Tresorer.-

Les funcions del Tresorer són:

a) Custodiar i fiscalitzar els fons i valors de l’associació.

b) Portar correctament i al dia els llibres i documents de comptabilitat d’acord amb la legislació vigent.

c) Organitzar i supervisar el sistema de cobrament de les quotes i altres aportacions o ingressos.

d) Confeccionar, d’acord amb el President, els pressupostos d’ingressos i despeses.

e) Preparar i signar l’estat de comptes i balanços de situació anuals, presentant-los a la Junta Directiva i, un cop aprovats per aquesta, a l’Assemblea General.

f) Realitzar els pagaments autoritzats pel President.

Article 41.- Funcions dels Vocals.-

Les funcions dels Vocals són:

a) Auxiliar en el que calgui els altres membres de la Junta Directiva

b) Assumir funcions concretes, responsabilitzant-se de les vocalies que se´ls pugui assignar.

c) Substituir provisionalment els altres membres de la Junta si fos necessari per absència, malaltia, etc.

d) Substituir, per designació del President i d’acord amb el que s’estableix a l’article 32, un càrrec que hagi quedat vacant per baixa extraordinària d’un membre de la Junta.

Article 42.- Moció de censura i revocació.-

Si la Junta Directiva no desenvolupa adequadament el mandat de l’Assemblea General o s’ultrapassa en les seves funcions i atribucions, els Socis Numeraris i les Entitats Membres podran proposar un moció de censura, ja sigui per esmenar una actuació o bé per revocar tota la Junta.

Article 43.- Procediment i Junta Gestora.

43.1. Proposta.- La proposta de presentar una moció de censura haurà d’esser sol.licitada mitjançant escrit dirigit al President de la Junta Directiva acompanyat per les signatures i número del Document Nacional d’identitat de, almenys, un 10 % dels membres amb dret a vot en l’Assemblea General. Aquest escrit s’haurà de presentar amb caràcter previ a la convocatòria de l’Assemblea, a fi que pugui constar en l’Ordre del dia corresponent.

43.2. Quòrum.- Per tal que un vot de censura pugui ser efectiu serà necessària la conformitat dels 2/3 dels assembleistes amb dret a vot, així com que l’Assemblea se celebri amb un quòrum mínim del 10 % dels membres amb dret a vot convocats a l’Assemblea.

43.3. Junta Gestora.- En el cas de prosperar un vot de censura per revocar tota la Junta Directiva, caldrà elegir una Junta Gestora formada per quatre membres de l’Assemblea i que serà assistida pels dos interventors triats a l’inici de l’assemblea o dos membres del Consell Assessor que actuaran com a interventors propis del procés fins l’elecció d’una nova Junta Directiva.

La funció principal de la Junta Gestora serà la de convocar una Assemblea General Extraordinària a fi que es puguin presentar noves candidatures i s’elegeixi la nova Junta Directiva. La Secretaria Tècnica i Administrativa assistirà a la Junta Gestora en les tasques pròpies de la vida normal de l’associació.

 

SECCIÓ 3a. : Del Consell Assessor-
Article 44.- Consell Assessor.

44.1. Finalitat i composició.- Per tal d’assistir i assessorar a la Junta Directiva , DEPANA podrà comptar amb un Consell Assessor format per personalitats de reconeguda categoria acadèmica, professional, científica o tècnica, així com per exdirectrius rellevants. Aquests membres seran proposats per la Junta Directiva i ratificats per l’Assemblea General.

44.2. Coordinació.- La coordinació entre la Junta Directiva i el Consell Assessor, serà exercida pel Secretari General o aquell en qui delegui. Els seus dictàmens o informes no seran vinculants per als òrgans de govern de DEPANA. La comunicació podrà fer-se verbalment o per escrit.

44.3. Convocatòria.-El Consell Assessor podrà ser convocat pel President o el Secretari General de la Junta Directiva.

CAPÍTOL 4t.

DE LA SECRETARIA TÈCNICA I ADMINISTRATIVA
Article 45.- Caràcter i comesa.-

La Secretaria Tècnica i Administrativa, prevista en l’article 18, és l’equip professional que tindrà al seu càrrec la realització del treball quotidià de DEPANA.

Sota la direcció del Secretari General de l’associació, donarà suport, tant de caire tècnic com administratiu, a la Junta Directiva.

Article 46.- Personal.-

És competència de la Junta Directiva la determinació del nombre i qualificacions dels membres d’aquesta Secretaria, la seva contractació, la concreció del seu nivell de dedicació, l’horari de treball i la fixació de les retribucions i altres condicions laborals tenint sempre en compte la legislació vigent.

Article 47.- Incompatibilitats.-

Els membres de la Secretaria Tècnica i Administrativa no podran exercir com a membres de la Junta Directiva. Poden assistir a les reunions de Junta Directiva quan siguin convocats a aquest efecte.

Tampoc podran ostentar cap càrrec de representació política ni cap càrrec de responsabilitat en algun òrgan de l’Administració que pugui tenir relació amb l’entitat. Cas d’accedir a algun de tals càrrecs, perdran automàticament la condició de membres de la Secretaria Tècnica i Administrativa. Els treballadors tenen obligació de confidencialitat i estricta neutralitat en tots els afers de l’entitat.

Igualment, no podran estar involucrats en cap activitat que, de forma manifesta, sigui contrària als objectius socials de DEPANA.

 

CAPÍTOL 5è

DEL RÈGIM ECONÒMIC I ADMINISTRATIU
Article 48.- Patrimoni.-

El patrimoni de l’associació està constituït per la finca que és la seva seu social actual, així com per les instal.lacions, mobiliari, aparells i altre material que conté la seu social esmentada per al bon desenvolupament de les activitats socials i altres béns que pugui adquirir en el futur.

Article 49.- Recursos econòmics.-

Els recursos econòmics previstos són:

a) Quotes dels membres i de les Entitats membres.

b) Quotes de participació de les Entitats Col.laboradores o altres aportacions de les mateixes.

c) Derrames o altres aportacions especials que pugui aprovar l’Assemblea General per algun motiu concret.

d) Dotacions o subvencions que li puguin atorgar les administracions públiques.

e) Aportacions o donacions que pugui rebre de les entitats públiques o privades.

f) Donatius, deixes i llegats.

g) Rendiments que, legítimament, puguin general les activitats pròpies de l’associació.

h) Interessos, rendes i productes dels bens dipositats o invertits, qualsevulla que sigui la forma, en institucions bancàries, financeres, d’estalvi o de caràcter similar.

Article 50.- Quotes.-

50.1. Fixació dels imports.- L’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, fixarà anualment els imports que regiran durant l’exercici següent, tant pels membres Numeraris, Familiars i Juvenils com per a les Entitats membres. Aquestes últimes no podrà ser, en cap cas, inferiors al doble de la dels Socis Numeraris.

50.2. Entitats Col.laboradores.- Les quotes de participació, o altre tipus d’aportació, acordades entre DEPANA i cadascuna de tals Entitats, seran revisades en la forma i terminis que s’hagi pactat en cada cas.

Article 51.- Normes pels pagaments dels associats.-

51.1. Termini i domiciliació.-El pagament de tot tipus de quotes es farà per anys anticipats i mitjançant domiciliació bancària exceptuat el cas d’ Entitats Col.laboradores amb qui s’hagi acordat altra cosa .

Igualment, el pagament d’altres aportacions o derrames acordades per l’Assemblea General es farà en el termini que aquesta hagi establert i mitjançant domiciliació bancària.

La Junta Directiva podrà acordar l’exempció de la domiciliació en casos especials plenament justificables.

51.2. Reducció de quotes.- La Junta Directiva podrà aplicar una reducció del 40 % de l’import de la quota en els casos següents: majors de 65 anys d’edat que ho sol.licitin, discapacitats que ho sol.licitin i socis menors de 18 anys d’edat.

51.3. Termini de gràcia.- D’acord amb el que disposa l’ a rticle 16 dels presents Estatuts, hi haurà un termini de gràcia en l’aplicació del règim disciplinari en cas d’impagament de les quotes o aportacions reglamentàries, de manera que fins el segon any d’impagament no es cursarà la baixa.

Quedaran però, en suspens, els drets socials tal com estableix l’ article esmentat.

Article 52.- Exercici econòmic.-

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, de gener a desembre.

Article 53.- Règim pressupostari.-

D’acord amb les previsions d’aquests Estatuts i les disposicions legals aplicables, la Junta Directiva confeccionarà anualment la proposta de pressupost per a l’ exercici proper, que sotmetrà a l’ aprovació de l’Assemblea General.

Igualment rendirà compte anualment de l’execució del pressupost de l’exercici finit, presentant a l’Assemblea les corresponents memòria, estat de comptes i balanços de situació a 31 de desembre.

Article 54.- Règim comptable.-

La comptabilitat de l’associació es portarà d’acord amb els principis i criteris tècnics generalment acceptats i amb la legislació vigent, amb la finalitat de proporcionar una imatge fidel del patrimoni i dels resultats de cada exercici.

Article 55.- Despeses reembossables.-

L’exercici dels càrrecs de la Junta Directiva o de membre del Consell Assessor, és honorífic i gratuït. Tanmateix, podran tenir dret al reembossament de les despeses originades per l’exercici de les seves comeses i funcions, d’acord amb el que, a l’efecte, estableixi la Junta Directiva i sempre tenint en compte els resursos econòmics de DEPANA.

Igualment es farà respecte a compensació per pèrdua de salaris i/o honoraris.

Article 56.- Signatures.-

Els comptes corrents, llibretes d’estalvi a la vista o a termini i altres efectes similars, oberts en establiments bancaris, financers o d’estalvi, i figuraran les signatures del President, Secretari General i Tresorer.

Per poder disposar dels fons, seran necessàries almenys dues de les signatures .

 

CAPÍTOL 6è

DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ
Article 57.- Acord.-

La Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) es podrà dissoldre si així ho acorda un mínim d’un 75 % dels vots de l’Assemblea General Extraordinària convocada per tractar expressament del cas.

Article 58.- Tràmit.-

En cas d’aprovar-se la dissolució de l’associació, la Junta Directiva es constituirà en Comissió Liquidadora i, a tal efecte, podrà comptar amb l’auxili del Consell Assessor si ho considera oportú.

Procedirà en primer lloc, a l’extinció de les càrregues, deutes i obligacions socials i laborals que pugui haver-hi, podent, a tal fi, vendre els béns socials que cregui oportú i necessari.

En segon lloc destinarà els béns sobrants, si n’hi ha, a una o més entitats científiques i culturals públiques o privades sense afany de lucre, que guardin major analogia amb els objectius socials de DEPANA.

DILIGÈNCIA.-

Per fer constar que, els estatuts que es presenten davant d’aquest Departament, són els aprovats per acord de l’Assemblea General Extraordinària de data 7 de maig de 2011.

Estatus 2011