*Comunicat de premsa enviat per Depana el 30 de juliol de 2019

Incompliments en l’Avaluació de d’Impacte Ambiental (AIA) en l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona afecten greument a les poblacions d’aus del delta de Llobregat i als seus hàbitats

En el 2012 Depana va interposar una Queixa davant de la Comissió Europea manifestant nombrosos incompliments

Les noves propostes d’ampliació de l’Aeroport suposen un increment dels danys ja produïts en el delta de Llobregat

Barcelona, 30/07/2019. L’impacte de les noves propostes d’ampliació de l’Aeroport de Barcelona suposen l’increment de danys ja produïts en el delta de Llobregat des que se’n van iniciar les obres d’ampliació de l’Aeroport i que, actualment, no han estat reparades per les administracions competents, tant espanyola com catalana, les quals, a més, no han complert amb els seus compromisos, posant en greu risc la coherència de la Xarxa Natural 2000 (d’ara endavant XN2000).

Ja l’any 2012, DEPANA va interposar una Queixa davant la Comissió Europea (EU-Pilot 5866/13/ENVI)(1) per posar de manifest els incompliments de les directives d’Aus i Hàbitats als espais naturals del Delta de Llobregat i el balanç ambiental negatiu de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, assenyalant en quina mesura no s’ha complert amb la Declaració d’Impacte Ambiental (d’ara endavant DIA) de l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona (BOE núm. 16, 18 de gener de 2002).

En la Queixa també s’exposava una actualització de la situació poblacional de les espècies d’aus(2)(3) en el delta de Llobregat, destacant els anàtids hivernants (4). Aquesta espècie hauria disminuït com a conseqüència de les actuacions executades en el marc de l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona, i com a conseqüència de la manca de protecció i gestió global de tots els espais naturals del Delta(5)(6).

De la mateixa manera, destaca la crítica situació en la qual es trobaven les zones protegides d’El Remolar-Les Filipines i la llacuna La Ricarda, a causa de les contínues pressions de l’Aeroport de Barcelona i de l’impacte de les aigües procedents de les zones agrícoles i urbanes, actuacions que, en definitiva, no haurien estat avaluades ni exposades adequadament.

L’Avaluació de l’Impacte Ambiental (d’ara endavant AIA) de l’ampliació de l’Aeroport no es va realitzar correctament, ni es van establir les mesures necessàries per a garantir la protecció dels espais naturals, ni de les espècies d’aus del delta de Llobregat, com bé Depana va exposar en la Queixa presentada l’any 2012. Com a conseqüència s’ha produït un detriment dels seus hàbitats, així com una notable disminució de les espècies.

Els terrenys que es van adquirir com ara el càmping Toro Bravo i l’anomenat corredor litoral són zones aeroportuàries amb servituds que afecten el desenvolupament d’algunes de les poblacions d’aus més destacades d’aquests espais. Una prova d’aquest fet és que, ni de bon tros, s’han complert les expectatives d’increment de les poblacions d’aus que es va publicar en el DIA en el 2002(7). Ben al contrari, aquestes poblacions han disminuït notablement o inclús han desaparegut algunes espècies nidificants, com és el cas de l’Arpella comuna i del Corriol camanegre.

Per tot això, manifestem la necessitat d’una nova tramitació de l’AIA per als futurs projectes previstos per a l’Aeroport de Barcelona, en la qual es prioritzi el criteri de protecció dels espais naturals i les espècies protegides del delta de Llobregat.

Sobre l’edifici satèl·lit de l’Aeroport de Barcelona

Recentment, AENA ha anunciat l’inici de les obres de la Terminal satèl·lit de la T1 entre el 2021 i el 2022. El Consell d’Administració d’AENA va aprovar el 26 de març d’enguany l’inici del procés per a la construcció del nou edifici, mitjançant la licitació de l’assistència tècnica i la redacció del projecte, així com l’assistència d’arquitectura. Aquestes assistències inclouen la redacció dels projectes constructius que serveixen de base per a la licitació de les obres del nou edifici satèl·lit T1S, la reconfiguració de la terminal T1, la construcció del túnel de connexió de la T1 amb el nou edifici satèl·lit, l’ampliació dels aparcaments d’aquesta terminal i modificacions en el camp de vols amb la construcció d’una nova plataforma d’estacionament d’aeronaus associada al nou edifici satèl·lit i de nous carreres de rodatge.

Aquest projecte ja va ser contemplat en el Pla Director del 1999, però no es va arribar a presentar cap projecte concret.

Aquesta nova terminal i la seva ampliació complementària afectarien directament a la zona ZEPA continua del delta del Llobregat (La Ricarda-Cal Tet). Caldria, en aquest sentit, elaborar una nova avaluació d’impacte ambiental que s’adeqüés a les necessitats del lloc catalogat com a XN2000.

Sobre la Ciutat Aeroportuària de l’Aeroport de Barcelona

La ciutat aeroportuària també és un projecte que ja es contemplava en el Pla Director de l’Aeroport de Barcelona de l’any 1999 i en la DIA d’ampliació de l’aeroport del 2002.

L’increment de passatgers i de mercaderies transportades, a més de la construcció del nou edifici satèl·lit, justificaria per AENA i les autoritats públiques aprofitar l’entorn immediat de l’aeroport i construir diversos hotels, oficines i altres centres d’activitat que, actualment, encara no s’han construït. Aquesta nova ocupació incrementa els impactes negatius sobre les aigües superficials i freàtiques que alimenten les zones humides de La Ricarda i El Remolar, i que, com ja hem exposat en el nostre informe a la Comissió europea, ja es troben molt eutrofitzades.

De la mateixa forma que en el projecte anterior, seria necessari elaborar una nova AIA, tenint en compte les afectacions de les zones naturals protegides més properes a aquesta zona de l’Aeroport, com ara Can Dimoni

La urbanització de la Ciutat Aeroportuària es va contemplar en la DIA d’ampliació de l’aeroport de 2002, tot i que, actualment, aquesta DIA hauria perdut la seva vigència i, per tant, cal iniciar novament el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental conforme al que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental. I, molt més estricte que el que regulava la DIA del 2002.

Sobre la nova proposta de la Cambra de Comerç: allargar la tercera pista

Un recent informe de la Cambra de Comerç de Barcelona ha recuperat la idea d’allargar la tercera pista per a facilitar l’accés d’aeronaus de gran envergadura. Aquesta proposta sorgeix per suposada necessitat d’afrontar els problemes de capacitat de l’Aeroport de Barcelona i amb l’objectiu d’arribar als 90 milions de passatgers en el 2030 i, es considera la més adequada, segons el Director d’Estudis d’Infraestructures de la Cambra, perquè també seria l’opció més senzilla.

Tanmateix, malgrat que aquesta opció podria reduir l’impacte acústic en algunes zones, implicaria ocupar part dels espais naturals protegits d’El Remolar i La Ricarda, zones d’especial protecció per a les aus.

Sembla que ja ningú contempla l’opció de la “quarta pista sobre el mar”. És possible que es comenci a assumir que, enfront el canvi climàtic, bastantes complicacions comportarà mantenir la distància actual de la tercera pista amb la línea de costa.

(1) Queixa pilot delta de Llobregat: EU-Pilot 5866/13/ENVI

(2) (3) Situació poblacional de les espècies d’aus en el delta de Llobregat

(2) Informe ornitológico sobre las especies referenciadas (2012).

(3) Revisión y evaluación de los motivos que justifican la Queja (2017)

(4) Sobre la disminución de anátidas invernantes (2015)

(5) (6) Anàlisi de les causes de la desaparició dels Ànecs collverd al delta de Llobregat

(5) El Delta del Llobregat a la Web de DEPANA

(6) Petición n.º 0623/2016, sobre la queja EU-Pilot 5866/13/ENVI relativa al delta del Llobregat.

(7) Situació de les poblacions d’aus al delta de Llobregat (2014)