• L’entitat ha presentat un recurs de reposició previ al contenciós administratiu contra la decisió de la licitació d’obres per a l’execució de l’estació ferroviària de Nou Llobregat.
  • Les obres s’executaran al marge esquerre del nou llit del riu.
  • El desviament del Llobregat es va realitzar l’any 2004 per a facilitar les obres d’ampliació del Port de Barcelona, però van ser declarades il·legals pel Tribunal Suprem. 

Les obres per a desviar el riu Llobregat que es van realitzar l’any 2004 afectaven les Reserves Naturals del delta del Llobregat (RRNN), per la qual cosa l’Estat i la Generalitat van adquirir el compromís -mitjançant la corresponent Declaració d’Impacte Ambiental (DIA)– d’incloure tot el nou llit del Llobregat dins de les RRNN i la ZEPA (Zona d’Especial Protecció per les Aus) del delta del Llobregat. Malgrat l’amonestament per escrit de la Comissió Europea, han passat 25 anys i no s’ha complert amb aquesta Declaració d’Impacte Ambiental (DIA).

Segons l’Autoritat Portuària de Barcelona, les obres de Nou Llobregat estan avalades per la declaració d’impacte ambiental dels nous accessos al Port de l’any 2007 i la seva revisió del 2013. Aquestes declaracions no complien amb el requeriment de la DIA precedent del desviament del Llobregat pel que no disposen de base jurídica davant la Comissió Europea.

També a requeriment de la mateixa Comissió, la Generalitat de Catalunya té en marxa una proposta d’ampliació de la ZEPA del delta del Llobregat, que sí que assumeix el compromís de protecció de la DIA del desviament del Llobregat (així queda recollit en la Memòria Justificativa de la documentació a exposició pública de la tramitació per a l’ampliació de la ZEPA). Una vegada s’hagi complert amb el compromís de la DIA del desviament, les DIA del 2007 i la seva pròrroga del 2013, referents als accessos al Port, hauran de ser revisades conforme la delimitació dels espais protegits del nou llit, ja que no havien estat contemplats anteriorment.

Durant el procés de tramitació de les obres de Nou Llobregat, DEPANA ha exposat totes aquestes circumstàncies, incidint en què les obres han de ser convenientment avaluades quan sigui aprovada de manera definitiva l’ampliació de la ZEPA que inclou el nou llit.

Inicialment el servei jurídic del Port ha estat molt cautelós i ha posposat la formalització del contracte fins a la resolució de l’ampliació de la nova ZEPA (com ja exposàvem de manera detallada el febrer passat).

El 16 d’octubre, des de l’Autoritat portuària van comunicar oficialment que, després de consultar la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, procediran a  la formalització del contracte de licitació de les obres de Nou Llobregat.

Unes obres que començaran sense esperar que finalitzi la tramitació de l’ampliació de la ZEPA i les Reserves Naturals del delta i sense la corresponent avaluació ambiental que contempli les proteccions exigides en la DIA del desviament del Llobregat. Actuació sobre la qual pivota tot el projecte d’accessos ferroviaris i viaris al Port de Barcelona, ja que sense el desviament del Llobregat no es podrien executar aquests accessos, almenys en els termes plantejats.

Després de la sorpresa per la decisió i a l’espera de noves notícies, DEPANA ha presentat un recurs de reposició previ al recurs contenciós administratiu sobre la base de la presumpta il·legalitat que observem en aquesta tramitació.

Des de DEPANA no podem entendre que s’iniciïn unes obres amb una base legal tan feble i que, al seu torn, aspiren a rebre fons europeus. Per això, l’entitat fa una crida a l’Autoritat portuària i als seus  serveis jurídics perquè, sobre la base de criteri de prevenció ambiental, posposin les obres fins a una nova i convenient avaluació del projecte de Nou Llobregat en la qual es tinguin en compte les zones protegides del riu Llobregat en compliment del DIA del desviament d’aquest riu, així com dels requeriments de la Comissió Europea.