• Les entitats consideren positiva la proposta d’ampliació de la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Delta del Llobregat i la modificació del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) Delta del Llobregat per intentar donar compliment a la queixa europea.
  • L’actual proposta d’ampliació no justifica els espais exclosos de la IBA 140 del Delta del Llobregat. L’elevada fragmentació en la qual es basa aquesta proposta, 31 àrees, impossibilita una correcta avaluació i gestió dels valors i les necessitats dels espais a protegir.
  • Les entitats enviaran les seves al·legacions a la Comissió Europea.

Les organitzacions DEPANA i SEO/BirdLife consideren positiva la proposta d‘ampliació de la Zona d‘Especial Protecció per les Aus (ZEPA) Delta del Llobregat i la modificació del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) Delta del Llobregat, pel fet que incrementa la superfície protegida respecte als espais protegits Natura 2000 previs a aquesta proposta d’ampliació. No obstant això, consideren que la proposta no incorpora tots els llocs que realment són necessaris per a l’adequada conservació de les espècies d‘aus considerades rellevants durant els seus cicles vitals en el Delta. A més, la proposta és un conjunt d‘espais, 31 en concret, que dificultarà l’avaluació i el seguiment, així com la gestió dels objectius de conservació, que són prioritaris.

La proposta d’ampliació de la ZEPA suposa un increment molt important de la superfície entre aquesta i els espais limítrofs no protegits fins ara. Tanmateix, la gran complexitat del territori i la pressió de les principals infraestructures de Catalunya fan que des de DEPANA i SEO/BirdLife es vegi amb molta preocupació que la declaració de les ZEPA sobre el mapa finalment no s’arribi a concretar en un autèntic espai de preservació per les poblacions d’aus protegides.

Les entitats considerem que el projecte d’ampliació de la ZEPA incompleix amb les Directives europees d‘Aus i Hàbitats en la designació de l‘ampliació de la ZEPA perquè manquen arguments amb criteris científics i tècnics que validin l‘exclusió d‘algunes de les zones de l‘Àrea Important per a la Conservació de les Aus i la Biodiversitat (IBA) Delta del Llobregat, sobre la que caldria haver-se plantejat l‘ampliació, tal com suggereix la Comissió Europea i que està avalat per diverses sentències del Tribunal de Luxemburg.

Cal tenir present que la IBA Delta del Llobregat, en estar dins de l’àrea metropolitana i englobar espais diversos i singulars en un context molt urbanitzat i transformat, està sotmesa a una gran pressió antròpica que fa que el seu estat de conservació es vegi contínuament compromès, alhora que es constata la gradual pèrdua d‘hàbitats i d‘espais naturals. Malgrat totes aquestes pressions, la seva localització respecte a altres zones humides naturals ben conservades i amb superfície suficient, juntament amb els seus propis valors naturals, fan que la zona compleixi amb criteris mundials per a la declaració de la IBA.

Les entitats ecologistes, en el marc del procés d‘infracció obert contra l’estat espanyol, faran arribar les al·legacions a la Comissió Europea per tal que estigui informada de l‘evolució de l‘ampliació de la ZEPA del Delta del Llobregat i de la problemàtica i els compromisos que l’envolta.

Per tot això, aquestes entitats demanen que es revisi la proposta d‘ampliació de la ZEPA per a complir amb els criteris científics i amb les directives europees, es justifiquin així les àrees no incloses respecte a la IBA 140 Delta del Llobregat d’acord amb criteris ornitològics i científics i s’incloguin aquells espais que, complint amb els criteris establerts, no s‘han proposat en l‘ampliació.