DEPANA se suma a la proposta per un Pla Territorial Sectorial Agrari Específic del Vallès (PTSAEV). Indefugiblement el benestar de la societat metropolitana local passarà per l’harmonització dels hàbitats urbans amb els espais naturals que els sostenen. Molts d’aquests espais són d’ús agrari i forestal que alhora també contribueixen a la sobirania alimentària, al gaudi de la natura i a la conservació de la biodiversitat. Un repte que passa per una cultura ambiental i rural que s’ha de socialitzar entre la comunitat.

La proposta de redacció d’aquest Pla, promoguda des de la societat civil, també pretén contribuir a formular un projecte integrador dels aspectes agraris, ambientals, socials i culturals d’una de les contrades més dinàmiques del sud d’Europa. La singularitat de la bioregió del Vallès esdevé clau per fer més habitables els ecosistemes naturals i urbans que ens envolten i acullen.

  • Al Vallès en els darrers quaranta anys s’ha perdut aproximadament el 47% de la superfície dels espais naturals d’ús agrari. Amb tot, encara romanen prop de 19.000 hectàrees d’espais agrícoles. Un patrimoni que s’ha de preservar i garantir per una activitat agrària sostenible.
  • El 2010 el Govern de Catalunya aprovava el PTMB (Pla territorial metropolità de Barcelona) on s’especificava el compromís legal d’impulsar la figura d’un “Pla Director Urbanístic de la Plana agroforestal del Vallès.” Ara com ara encara està pendent de desenvolupar aquesta figura d’ordenació al Vallès.
  • L’aprovació de la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris obre la porta a impulsar noves figures d’ordenació dels espais naturals d’ús agrari, com ara els Plans territorials sectorials agraris específics i el reconeixement de l’agricultura periurbana.
  • Aquest nou Pla hauria de garantir la base territorial dels espais naturals d’ús agrari i facilitar la viabilitat de les explotacions agràries amb l’objectiu de garantir el dret a la sobirania alimentària de proximitat i saludable.
  • Els ecosistemes agraris periurbans són clau en l’estructura territorial de la bioregió del Vallès. A més, aporten béns i serveis ambientals d’abastament, de regulació, de suport i culturals.
  • La proposta del Pla territorial agrari específic del Vallès és una oportunitat de com ordenar el Vallès sense dependre de la tradicional priorització de la urbanització. Cal optar per un model holístic, integrador i harmonitzador de les diferents disciplines acadèmiques i professionals que interactuen transformant la matriu biofísica del Vallès.

Aquesta iniciativa pretén esperonar les administracions públiques competents a materialitzar el PTSAEV i també visualitzar el compromís de la societat civil com a motor de les polítiques d’interès públic.