Tot i l’acord entre la Generalitat i l’Estat per a l’ampliació de l’aeroport de Barcelona, AENA no ha aconseguit l’aprovació immediata de l’ampliació i haurà d’esperar que la Comissió Europea tanqui els dos processos d’infracció que té oberts i que afecten al delta del Llobregat

Ahir a Madrid va produir-se la posada en escena del que representava el gran acord entre AENA, la Generalitat i la Moncloa per ampliar l’aeroport de Barcelona. Sembla que AENA se surt amb la seva i que el DORA (Document de Regulació Aeroportuària), el qual sembla ser que s’aprovarà a finals de setembre, inclourà els 1700 milions que l’ens aeroportuari tan necessita per justificar els seus comptes als inversors i que tan desitja el govern de la Generalitat. Curiosament el firmarà un dels governs més “progressistes” que han governat l’Estat. Malgrat això i tot i actuar amb premeditació i traïdoria, a DEPANA pensem que AENA no ha sortit victoriosa.

Quan el mes de febrer va arribar la Carta d’Emplaçament de la Comissió Europea com inicia d’un procés d’infracció –gràcies a la Queixa/Pilot de DEPANA- que feia trontollar les bases de la construcció de la tercera pista de l’aeroport, AENA va entrar en pànic. Es posava en qüestió l’ampliació anterior i, per consegüent, totes les que estava plantejant. El que hauria pogut ser un “passeig militar” de no ser per la maleïda Carta, ha passat a complicar-se molt.

Així que AENA va optar per l’ara o mai. Setmanes després de l’arribada de la Carta d’Emplaçament va posar en marxa tota la capacitat d’acció mediàtica i de pressió de l’ens per aconseguir una unanimitat que pressionés davant de les institucions europees i que aquestes es retractessin de la Carta. Lluny d’això, la unanimitat no s’ha aconseguit, més aviat tot el contrari. Inclús se n’han adonat que cada dia que passa la pressió en contra és més gran. La solució? Arribar a un acord de mínims amb la Generalitat per a què tots puguin salvar els mobles i esperar que els vents els siguin propicis.

Sembla que ara els objectius són: presentar un nou pla director, minimitzar l’impacte sobre les ZEPA i aconseguir el permís de la Comissió. Res nou, el procediment que ha de seguir qualsevol país de la Unió Europea davant d’un projecte similar. El que era sorprenent és que van arribar a convèncer certs estaments econòmics que el projecte es podia tirar endavant a l’estil de Viktor Orbán.

Ara cal esperar que la Comissió Europea tanqui els dos processos d’infracció que té oberts i que afecten al delta del Llobregat. Amb posterioritat es podrà fer la consulta; això sí, s’haurà de tenir en conta les greus afectacions sobre l’aqüífer que produiria la nova terminal. Actualment s’han pogut constatar rellevants alteracions que ha provocat la construcció de la nova T1 sobre els aqüífers de la zona. Una nova  terminal produiria sinergies imprevisibles. El mateix es podria dir de la il·luminació que tampoc va avaluar-se convenientment en la T1, ni els seus impactes sobre El Remolar.

Els aparcaments de la T1, una pedra en el motor de l’ampliació de l’aeroport

Podem afirmar que la prepotència d’AENA a l’hora de construir els aparcaments per a la T! Sense cap tipus d’avaluació ambiental, afectant greument al corredors biològic en què s’havia convertit, pot sortir-li molt car. Aquesta actuació, a ulls de la Comissió, suposoa una invalidació de l’article 6, apartat 4, de la Directiva sobre els hàbitats.

La construcció d’una tercera pista no s’hauria pogut executar sense l’aplicació d’aquest article 6.4 i el consegüent permís de la Comissió. Ara la Comissió està advertint a Espanya que el pot portar davant els Tribunals Europeus ja que ha incomplert l’article 6.4 en qüestió. És a dir, la Comissió Europea considera que l’aplicació jurídica sobre la que se sustenta l’ampliació anterior de l’aeroport de Barcelona és fraudulenta.

La Comissió Europea també té molt clar que no hi ha lloc a la petició de l’Article 6.4 altra vegada i que per l’impacte sobre la mateixa ZEPA està judicialitzat.

Seguidament aportem els apartats més rellevants de la Carta d’Emplaçament, a la qual hem tingut accés, relacionats amb els incompliments de les directives comunitàries durant el procés de l’ampliació anterior de l’aeroport.

Carta Emplazamiento de la Comisión Europea del 18 de febrero 2020

3.3 Violación del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats en virtud de la falta de evaluación adecuada de las repercusiones del proyecto de zona de aparcamiento sobre la ZEPA.

3.3.a Ausencia de evaluación adecuada de los efectos del proyecto sobre la ZEPA ES0000146

  1. La Comisión considera que, teniendo en cuenta el principio de cautela y aplicando un enfoque preventivo, no era posible excluir la posibilidad de que el proyecto de zona de estacionamiento pudiera afectar de manera significativa a la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat, especialmente en lo que se refiere a los efectos sinérgicos con el proyecto de ampliación del aeropuerto y otros proyectos de infraestructura a gran escala que afectan en forma conjunta a la conservación de los valores naturales que protege el lugar, en particular en lo que atañe a su conectividad. Por consiguiente, con arreglo al principio de cautela, la obligación de realizar la evaluación prevista en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats resultaba exigible antes de proceder a la autorización de la zona de aparcamiento.

 

3.3.c Conclusión

  1. Al autorizar la construcción de los aparcamientos en cuestión sin una previa evaluación apropiada de sus implicaciones para la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre hábitats.

3.4 Violación del artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats resultante de la construcción de los aparcamientos

3.4.b Incumplimiento de la obligación de asegurar la eficacia de las medidas compensatorias a largo plazo.

  1. Según se desprende de la información disponible, la creación de una comisión de seguimiento no impidió que la construcción del área de aparcamiento sin una previa evaluación adecuada de sus repercusiones sobre la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat provocará un grave daño por ocupación parcial de la zona de exclusión en la que debía establecerse un corredor ecológico que garantizara la conectividad de los ecosistemas que el lugar alberga(36) en calidad de medida compensatoria prevista en el proyecto de ampliación del aeropuerto.

La Comisión resalta el carácter crucial de esta medida como garantía de la conservación de la integridad de la ZEPA, en consideración de su fragmentación en varias subzonas geográficamente desconectadas.

  1. Como consecuencia del daño causado, se vieron frustrados tanto la finalidad como los objetivos de las medidas compensatorias definidas en la DIA de enero de 2002 con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats, poniendo así en riesgo la coherencia global de la red Natura 2000.

Por lo tanto, la Comisión considera que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre hábitats.

  1. Conclusiones finales

4.7. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Comisión considera que:

  • el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no haber evaluado adecuadamente las repercusiones sinérgicas de la construcción de tres aparcamientos contiguos al aeropuerto de Barcelona en la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat.

 

  • el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no ejecutar las medidas compensatorias establecidas para garantizar la coherencia global de Natura 2000 a pesar del impacto negativo en la ZEPA ES0000146 Delta del Llobregat del proyecto de ampliación del aeropuerto de Barcelona.