A DEPANA vam presentar el 17 de març un recurs d’alçada a la Generalitat per suspendre de manera cautelar les obres de construcció de l’Eixample Sud del Prat de Llobregat.

El 30 d’abril, la Generalitat de Catalunya va declarar inadmissible el recurs d’alçada i la petició de suspensió de les obres. Per això, a DEPANA vam interposar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Per poder tirar endavant el recurs, vam demanar gaudir de justícia gratuïta, un dret que ja ens ha beneficiat en altres lluites en defensa del patrimoni natural. Aquesta vegada, però, se’ns va denegar provisionalment per part de Servei de Tramitació de Justícia Gratuïta del Col·legi d’Advocats de Catalunya, encarregat de fer un primer cribratge en les sol·licituds.

Textualment ens deien: “De conformitat amb el disposat a l’art. 2 de la Llei 1/96, de 10 de gener, d’Assistència Jurídica Gratuïta, la persona jurídica per a la qual s’ha sol·licitat el reconeixement del dret no està inclosa dins de l’àmbit personal d’aplicació de la llei”.

El Col·legi d’Advocats, però, no ha tingut en compte que DEPANA és una entitat per a la conservació mediambiental sense ànim de lucre i l’article 23.1 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol​, diu: “Les persones jurídiques sense ànim de lucre en matèria de medi ambient tindran dret a l’assistència jurídica gratuïta en els termes previstos a la llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta”.

​La resolució del Col·legi d’Advocats és provisional i ​pot ser revocada per la Comissió de Justícia Gratuïta de la Generalitat. Però al haver estat desfavorable el primer informe, el temps de resolució definitiu i l’atorgament del benefici de justícia gratuïta s’allarga.

​Des d’aleshores, hem sol·licitat a ambdós organismes la celeritat per resoldre definitivament aquest procés i esmenar l’error vulnera el nostre dret a la tutela judicial efectiva.

El que realment ens preocupa és que mentre tot aquest embolic i error administratiu es resol, passa el temps i les obres de l’ARE Eixample Prat Sud continuen endavant, destruint un entorn tan preuat per a les aus del delta del Llobregat. ​

​A més, aquesta situació mostra, d’altra banda, la situació d’indefensió jurídica a la que ens trobem les entitats ecologistes, en què un error administratiu de tercers impedeix la celeritat judicial en la protecció mediambiental​ del territori. També, ens temem que és una estratègia de la Generalitat, la qual intenta obstaculitzar les nostres demanes a través de la via judicial.