DEPANA s’adhereix als manifestos Per un model energètic sostenible a Catalunya, promogut per la Federació Ecologistes de Catalunya” i Por una transición energética a las renovables que garantice la conservación de la biodiversidad, promogut per Alianza energia y territorio (ALIENTE)

Amb la intenció d’aprofundir en les idees i propòsits que figuren en els manifestos, fem les següents consideracions:

Un decret o una llei reglamentàriament desplegada no serà mai suficient per regular la problemàtica que suposa la neutralitat en carboni a curt, mitjà i llarg termini només des del prisma de les energies renovables. Per això, és necessari integrar la conservació dels ecosistemes i el manteniment de l’agricultura extensiva com a instruments centrals d’aquesta lluita.

Així, tenint en compte les mancances de qualsevol decret o llei, proposem l’elaboració d’un Pla Territorial Sectorial -tal com possibilita la Llei d’ordenació territorial vigent a Catalunya- que faci una planificació específica en l’espai i una programació concreta en el temps. El Pla, a més, hauria de definir en positiu on s’han de situar les instal·lacions de captació energètica, els accessos, i les xarxes de transport i distribució.

El Mapa Eòlic de Catalunya -vigent fins a l’aprovació del Decret-Llei d’emergència climàtica de novembre de 2019- establia la localització dels possibles aerogeneradors. Probablement que aquell instrument de la primera dècada del segle tenia alguna mancança. Tanmateix, en comptes de millorar-lo, completar-lo i integrar-lo en una planificació més completa es va anul·lar per tal de liberalitzar la localització de les fonts energètiques renovables, amb el conseqüent perill pel medi natural, el paisatge, l’agricultura i el patrimoni cultural.

L’energia és un sector econòmic estratègic, ja que d’ell depenen la resta de sectors productius i els serveis bàsics per a la qualitat de vida de les persones. Per tant, ha de ser un sector no tan sols regulat, sinó també impulsat i, fins i tot, gestionat des de l’operador públic.

És per això que apostem per una generació d’energia renovable distribuïda, planificada, públicament impulsada i en xarxa, on tinguin cabuda diferents formes de gestió, com les cooperatives, però sempre lligades al consum final i preferentment a l’autoconsum. El repte hauria de ser implementar un model descentralitzat amb punts de generació de petites dimensions i propers al lloc de consum.

Perquè tot això sigui possible, alhora que es respecta el medi natural, el paisatge, l’agricultura i el patrimoni, també cal que el Pla aprofiti l’espai disponible en el sòl ja ocupat per activitats econòmiqueshabitatges i equipaments, com els sistemes aeroportuari, portuari, viari i ferroviari, per situar-hi focus de generació d’energia. D’aquesta manera, a més, en incorporar els nous artefactes de captació energètica, es pot aprofitar la reforma de les construccions i les xarxes existents per millorar la funcionalitat, donar més serveis i adaptar millor al territori totes aquestes infraestructures.