A mitjans del 2019 es va fer mediàtic el problema que hi ha amb l’extracció massiva del llentiscle, una planta mediterrània amb diversos usos i aplicacions, el qual va en augment any rere any. Fins i tot, es va engegar una campanya a través de Change.org: poner fin al expolio del lentisco, que denunciava el greu impacte ambiental que suposa l’extracció indiscriminada de llentiscle, des de rastres de destrucció del terreny i brossa als voltants fins a l’afavoriment de l’erosió, així com danys a fongs i altres espècies que depenen d’aquest arbust, entre moltes d’altres conseqüències.

Davant d’aquesta greu situació i després de rebre la demanda de suport de diversos col·lectius, el desembre del 2019 DEPANA va enviar un escrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (d’ara endavant DARPA) amb l’objectiu d’alertar al Departament de la seva obligació de sancionar aquest tipus d’actuacions.

En aquesta primera carta DEPANA destacava que el DARPA té autoritat per denunciar  la recollida descontrolada de llentiscle i de qualsevol altra espècie forestal arbustiva i arbòria que es realitzi en terrenys forestals no protegits, tal i com preveu la Llei estatal 43/2003 de Forests, de 21 de novembre, de Forests. Concretament, l’article 67 diu així:

A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica, se consideran infracciones administrativas las siguientes:

a.- El cambio de uso forestal o la realización de actividades en contra del uso forestal, sin autorización.

c.- LA CORTA, quema, ARRANQUE o inutilización de EJEMPLARES arbóreos o ARBUSTIVOS de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados singularmente o los previstos y controlados explícitamente en el correspondiente instrumento de intervención administrativa de ordenación, autorización, declaración responsable o notificación y justificados por razones de gestión del monte.

h.- La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o declaración responsable del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios, así como el incumplimiento de las disposiciones que regulen el disfrute de los aprovechamientos forestales.

Tanmateix, a l’abril el DARPA va informar que estaven treballant en una norma per tal de regular aquestes actuacions i que, actualment, no hi havia infracció en la recol·lecció de llentiscle.

El mateix mes d’abril, l’entitat insistia que la Llei Estatal Forest a la qual s’havia fet referència inicialment, si ho regulava i permetia obrir expedient sancionador. A més, en aquesta nova notificació, DEPANA va demanar diferents informacions. Les més destacades: el nombre de denúncies administratives interposades per a la recol·lecció de llentiscle i quantes d’aquestes havien estat ateses i les no ateses.

El juliol del 2019, el DARPA respon amb una carta molt breu i escassa amb el nombre de denúncies. També s’indicava la tramitació d’alguns dels expedients, alguns d’ells aplicant la Llei Forest, a la qual DEPANA sempre ha estat fent referència.

Vist que en la seva tardana resposta mancaven dades, l’entitat es va veure obligada a apel·lar a la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, la qual va donar parcialment la raó i va obligar el Departament a donar una resposta més detallada.

Sobre les últimes dades que DEPANA va rebre del Departament, es va concloure i així ho va transmetre a l’administració amb les següents consideracions i propostes:

1.- Al marge que el DARPA està treballant en una norma reguladora, l’aprofitament d’aquesta espècie de forma descontrolada si es pot sancionar, ja que ja hi ha una llei que ho permet.

2.- Posar de manifest el fet que el DARPA va deixar prescriure quasi totes les denúncies el 2016 i el 2017, i que sempre sanciona amb la multa mínima.

3.- Tenint en compte els punts anteriors, i considerant la confusió que hi ha en la regulació d’aquest fet, l’entitat va proposar que el DARPA fes una instrucció/circular interpretativa adreçada a les persones instructores i als agents de l’autoritat amb funcions de policia mediambiental per tal que es procedeixi a denunciar les persones que cullen llentiscle en terrenys forestals (siguin espais naturals protegits o no), i que s’indiqui les dades a recollir en l’acta de denúncia per tal de poder fer una correcta valoració jurídica dels fets, i que s’assenyali als agents de l’autoritat que cal fer un comís i la valoració, en pes o en volum, de les plantes extretes. També que les persones instructores dels expedients sancionadors incloguin a la sanció la indemnització dels productes forestals obtinguts il·legalment.