El 24 de gener  va tenir lloc una acció de restauració d’un punt del torrent de la Betzuca al seu pas per Sant Quirze del Vallès. Els protagonistes van ser un grup de treballadors de l’empresa automobilística Nissan. Aquests treballadors van realitzar aquesta activitat en el marc del programa de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de la empresa Nissan. Cal felicitar, tant a l’empresa com al treballadors participants,  per la seva implicació voluntària i solidària en favor del mediambient. (Cliqueu sobre les imatges per a ampliar-les).

Aquesta jornada de voluntariat ambiental va ser organitzada per Sant Quirze del Vallès Natura i DEPANA,  amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès i l’assessorament  tècnic de l’empresa de bioingenieria Naturalea.

Després d’una petita introducció i les imprescindibles instruccions tècniques per part dels tècnics de St. Quirze Natura i de Naturalea va començar la feina.

El lloc assenyalat per a la intervenció era una zona amb abundància de canya americana al peu d’un dels petits pont que hi ha al parc de Can Barra.

En primer lloc es va eliminar la canya, amb especial cura en l’extracció dels rizomes. Una tasca certament feixuga.

Per evitar l’erosió del talús desproveït dels rizomes del canyissar es va consolidar aquest en alguns punts amb petites empallissades d’estaques.

També es van eliminar algunes deixalles i especialment destacada va ser l’eliminació de nombroses tovalloletes barrejades amb el fang. Es ben conegut el problema que representa en el medi aquàtic i el clavegueram aquest residu difícilment degradable.

Un altra intervenció per a consolidar el terreny va ser plantant planter autòcton. Marfull pel talús, saüc en la part més planera i lliri groc i càrex pèndul per les vores de la riba.

Lliri groc (Iris pseudacorus)

Marfull (Viburnum tinus)

Elaboració i col·locació d’una feixina de branques de salze

Després de dinar l’objectiu va ser l’aplicació de la tècnica de la feixina viva per a la consolidació de la riba i limitar l’expansió de la canya en aquest punt. Aquest procediment, segons va explicar la tècnica de Naturalea, és una pràctica utilitzada en bioenginyeria per a la l’estabilització i la revegetació de riberes dels curso Save & Exit s d’aigua. Consisteix en formar uns feixos amb les branques entrellaçades d’arbustos de ribera, especialment salzes.

Aquestes feixines es disposen semienterrades a la riba, just arran d’aigua. Les branques més gruixudes, de 2 a 3 cm poden rebrotar i arrelar. Les branques més primes tenen una funció mecànica atapeint l’estructura i  retenint el sòl.

Per a elaborar les feixines va caldre anar torrent amunt fins a localitzar un grup de salzes que precisament, en accions anteriors de restauració de l’entorn, havien estat plantats per St. Quirze Natura.

Combinant branques de diferents gruixos i entrellaçant-les amb les més fines va prenen cos la feixina. El gruix i la longitud depenen de les branques es vagin afegint. El començament és el que requereix més destresa.

Un cop format el feix amb un gruix suficient de branques entreteixides aquest es consolida amb cèrcols de filferro.

El filferro es tiba mitjançant torniquets amb l’ajut de trossos de branca curts. Així l’estructura de la feixina pren prou consistència per a ser transportada i instal·lada al lloc adient.

A la vora mateix de la riba es cava un solc on la feixina serà mig soterrada.

Traspassant-la amb unes quantes estaques clavades al terra quedarà ben fixada.

Algunes de les branques més gruixudes arrelaran i consolidaran els marges del torrent i evitaran la proliferació d’espècies indesitjades, com ara la canya.

Enllestides totes aquestes tasques anteriors es va procedir a la sembra d’un “mix” de llavors de plantes cespitoses, gramínies i trèvols. I, amb els rasclets; es va allisar uniformement el terra.

Les imatges següents donen una idea de l’estat inicial i final del lloc on es va actuar.

Abans de l’actuació

Després de la feina feta

Des de DEPANA encoratgem a les empreses i als seus treballadors a seguir l’exemple de NISSAN i d’altres empreses que mostren per la via de l’acció en activitats de RSC la seva sensibilització per la defensa del nostre patrimoni natural. La saca plena de rizomes de canya és la prova d’una part de la feina feta.