El diumenge 16 de juliol un grup de 13 persones va realitzar tasques de manteniment  a la zona de la Font del Gos cremada el juliol del 2015. L’acció va respondre a la crida conjunta de DEPANA i el Consorci del Parc Natural de la serra de Collserola. Aquest 2017 l’Agenda d’activitats del Parc compta amb una nova activitat, anomenada Vols col·laborar?, que convida a les persones a fer alguna actuació de millora i manteniment del patrimoni natural o construït del Parc.

L’activitat va consistir en regar els plançons que al llarg de les accions anteriors s’han anat plantant per part del Grup d’Acció Forestal (GAF). Aquests plançons pretenen aportar biodiversitat i ajudar a la regeneració de la zona especialment amb espècies amb capacitat de rebrotar en cas d’incendi.

El reg es du a terme només durant les dues temporades posteriors a la plantada. L’objectiu és ajudar a la supervivència dels petits plançons mentre van desenvolupant un aparell radicular suficient.  En realitat, si durant els mesos posteriors a la plantada el règim de pluges és normal, aquesta pràctica no resulta absolutament imprescindible. Tanmateix, l’índex de supervivència és major si es fa.

La feina comença omplint les garrafes de plàstic en una font propera. A continuació cal organitzar-se i distribuir el personal per la zona.

A mesura que en les successives intervencions s’han anat plantant els diferents exemplars, s’ha elaborat un plànol on estan identificats. Per facilitar el control i el seguiment. Tots els plançons estan identificats per un número.  Això permet organitzar la feina i no deixar cap planta de banda.

Anem per feina i tothom es dispersa carregant les garrafes i poc a poc es van localitzant i identificant els plançons que cal regar.  Aviat comprovem entre la vegetació resseca com els plançons resisteixen la sequera. Encara que de vegades costa una mica trobar-los.

L’activitat s’accelera, amunt amb les garrafes plenes i avall amb les buides. A la font es comencen a acumular les garrafes buides.

Entre les diferents espècies plantades predominen l’alzina, els roure, l’arboç, el llentiscle i l’aladern. Encara que també s’ha plantat algun exemplar d’ullastre i un solitari garrofer. És interessant observar com destaca la verdor dels plançons entre la vegetació resseca i erma del seu voltant.

Roure cerrioide Quercus cerrioides

Alzina Quercus ilex

Llentiscle Pistacia lentiscus

Aladern Rhamnus alaternus

Arboç Arbutus unedo

Ullastre Olea europea var. sylvestris

Garrofer Ceratonia siliqua

La vida és dura i no tots sobreviuen

En aquesta ocasió, com en alguna de les convocatòries anteriors, també es va afegir un grup de voluntaris de WWF al que agraïm, al igual que a la resta de participants, la seva col·laboració. També hem d’agrair el detall de compartir amb tots els assistents la fruita amb la que varem poder rehidratar-nos i refer-nos una mica

Finalitzada la feina i recuperades les forces només queda recollir les garrafes i guardar-les per a la propera ocasió.

Gràcies als esforços les voluntaris i les voluntàries estem aconseguint un índex de supervivència per sobre del 90%. Esperem que les accions del GAF de DEPANA recolzin la regeneració natural dels espais especialment degradats.

La zona de la Font del Gos que va cremar el juliol de 2015 correspon al solell dels vessants que miren a Barcelona. L’orientació al sud en un clima mediterrani, amb molta estacionalitat en les pluges, determina que a l’estació seca l’aridesa sigui especialment acusada.  La vegetació en aquests indrets és una combinació de prats secs, brolles, màquies i garrigues.  A les tres fotos següents podem veure l’inici de la regeneració natural a la tardor després de l’incendi i el contrast entre vegetació a la primavera i a l’estiu. La nostra acció pretén ser una petita empenta en la direcció de la successió natural.