Hem presentat al·legacions a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Municipal de Santa Susanna perquè pretén reduir la protecció dels valors del sòl, i tindrà afectacions a nivell de paisatge, patrimoni cultural i natural així com en la connectivitat ecològica, perjudicant a diferents Hàbitats d’Interès comunitari.

Llegeix les al·legacions completes aquí.

La Modificació del PGO permet una reducció de la protecció del valors del sòl (Sòl d’ús Agrícola Intensiu), permetent actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o equipament que s’hagin d’emplaçar en el medi rural. En l’àmbit afectat s’hi troben nombrosos béns de patrimoni immoble així com certs béns de patrimoni natural. També és una zona reconeguda per la seva capacitat connectora, que, amb els usos proposats per la Modificació Puntual es podria malmetre degut al fraccionament de l’espai.

Hi trobem tres tipus d’Hàbitats d’Interès comunitari: Pinedes mediterrànies que apareixen de forma localitzada en diversos punts (12,06% de l’àmbit); Alzinars i Carrascars que apareixen també de forma localitzada en diversos punts (5,02% de l’àmbit); i Vernedes i altres boscos de ribera afins que apareixen a l’extrem nord-est de l’àmbit, al llarg del sot de la Rabassa (1,70% de l’àmbit), essent aquest darrer l’únic prioritari. Aquests podrien veure’s greument afectats.