DEPANA sol·licita a l’Ajuntament de Mollet del Vallès que accepti les seves al·legacions per a preservar aquest connector ecològic entre Gallecs i el Riu Besòs

Barcelona, 15 de juny del 2020

L’àmbit del Calderí és una àrea situada a Mollet del Vallès que engloba 30 hectàrees on més de la meitat és troben en bon estat de conservació tot i estar envoltades per multitud de polígons industrials i zones urbanes en continua expansió. És per això que DEPANA demana a l’Ajuntament de Mollet del Vallès que, anul·lat el POUM del 2005, aposti per a formular un nou plantejament que protegeixi més aquesta zona.

El Calderí és una àrea de campeig d’espècies rapinyaires protegides pel Decret Legislatiu 2/2008 del 15 d’abril, així com també s’hi troba l’enganyapastors (Caprimulgus europaeus), espècie d’interès comunitari (annex I de la Directiva 2009/147/CE, 79/409/CEE). I no només això, si no que al Calderí hi ha d’altres elements ambientals importants com els seus usos ramaders i agrícoles, és una àrea on hi ha presència d’espècies protegides o en perill d’extinció vinculades a un medi obert i agrícola, i és una zona propera al PEIN riu Besòs i forma part del connector entre Gallecs i el riu Tenes i Besòs. Aquest indret també s’inclou a la Unitat de Paisatge de Plana del Vallès del Catàleg de Paisatge de la regió Metropolitana de Barcelona.

És per això que DEPANA demana protegir la fauna existent i potencial a través de la conservació dels espais oberts vinculats, garantint la seva connectivitat, mantenir els conreus agrícoles i horts, qualificar com a espais lliures els indrets de major valor, promoure la preservació de les zones agrícoles preexistents i preservar i millorar els valors paisatgístics d’interès, el patrimoni natural i valors identitaris.