Carta oberta al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya:

SOBRE L’ATORGAMENT D’AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS DE CAÇA I DE CAPTURA D’ESPÈCIES CINEGÈTIQUES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

 

Mitjançant aquest escrit volem manifestar obertament la nostra preocupació per les actuacions irregulars que s’estan produint en matèria de caça a l’ombra de la desafortunada i confosa situació que estem patint arran de la crisi sanitària produïda pel COVID-19. És sabut que l’Estat espanyol es troba actualment en un estat d’alarma, establert mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. Aquest instrument legal, en poques paraules, condiciona totes les activitats en el territori nacional, que han sigut tractades cautelarment en funció de l’evolució de la pandèmia. Una de les activitats afectades per aquesta declaració d’alarma ha estat la caça, que, en tant que activitat esportiva, es troba prohibida i que podria reprendre’s a finals de maig.

 

On està doncs, el problema? En el fet que l’activitat de la caça de fet no s’ha paralitzat. El Govern espanyol va enviar, el passat 14 d’abril, una carta a les comunitats autònomes on aconsella controlar el nivell poblacional dels porcs senglars “de la millor forma”. La causa sembla trobar-se en les queixes provinents del món rural, que manifesten haver patit danys en les seves explotacions provocats per la fauna salvatge. Diverses comunitats autònomes, abans que el Govern espanyol enviés la carta citada, ja van atorgar permisos excepcionals per caçar espècies cinegètiques, i això ha obert la present objecció, fruit de l’oposició del sector ecologista i animalista a aquesta mesura, doncs primerament, l’aspecte legal d’aquests permisos no està gens clar, i segon, que s’ha demostrat que la caça no és la solució per revertir la situació convulsa que es viu en l’economia rural, sinó que més aviat agreuja el problema i suposa una greu amenaça per a la biodiversitat.

 

A Catalunya, des del 24 d’abril de 2020, la Generalitat permet sol·licitar autoritzacions excepcionals de caça d’espècies cinegètiques quan en un determinat àmbit territorial es produeixi o es pugui produir, una abundància excesiva d’individus d’una espècie que resulti perillosa o nociva per a les persones o perjudicial per a l’agricultura i la ramaderia, prèvia valoració de altres solucions alternatives sense èxit.

 

A més, hem tingut coneixement que des del mateix 24 d’abril, i sobre la base de la recomanació del Ministeri, el DARPA permet activar les autoritzacions excepcionals emeses abans de la declaració de l’estat d’alarma que havien quedat suspeses, com és el cas de les tramitades pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat. Respecte del Delta del Llobregat, concretament, DEPANA porta anys denunciant l’ús indiscriminat d’aquestes autoritzacions excepcionals, les quals s’atorguen sense cap mena de publicitat, transparència, o participació de totes les parts interessades.

 

Doncs bé, a través d’aquests permisos, s’habilita a pagesos i ramaders a realitzar aquestes actuacions “de control” dins les seves finques, quan pateixin o preveguin que patiran danys, i les espècies que poden ser objecte de caça són, entre d’altres, el porc senglar, el conill, l’estornell vulgar, la garsa, el tudó, el cérvol, la daina i el mufló. Cal tenir en compte que segons el DARPA, la població de porc senglar havia disminuït notablement i que la de conill des de desembre de 2019 es troba catalogat en perill d’extinció a la Llista Vermella de la UICN, en haver-se reduït en un 70% la seva població mundial en els darrers 10 anys.

 

Així doncs, si bé la carta del Ministeri parla només de controlar la població de porc senglar, la Generalitat està permetent injustificadament la caça d’altres espècies, fora de temporada i sense que ni tan sols s’hagin fixat els períodes hàbils de caça mitjançant la corresponent resolució per part del DARPA, en contra de la legislació sobre patrimoni natural. I tot això en un context on els funcionaris encarregats de vetllar pel compliment de la normativa de caça, com el Cos d’Agents Rurals, actualment es troben limitats i sense capacitat per verificar els suposats danys i per controlar l’activitat cinegètica realitzada per caçadors particulars.

 

Hem de tenir en compte que l’atorgament d’aquestes autoritzacions es facilita quan els danys es puguin preveure, donant llibertat absoluta a agricultors i ramaders per matar. Només se’ls hi demana, sense cap ànim d’exhaustivitat, que indiquin si han provat altres mètodes de prevenció o per què no han implementat cap altre mecanisme de control. No obstant, les informacions relatives als danys, als augments poblacionals de les espècies, així com a les captures i/o morts executades a l’empara de les autoritzacions no es fan públiques.

 

Sobre la base d’aquests fets, podem resumir la nostra oposició en els següents MOTIUS:

1. La caça és una activitat no permesa en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma, norma que a més gaudeix del rang de llei. D’altra banda, la recomanació emesa pel Ministeri, en primer lloc, fa referència al control de població de porcs senglars, i no de cap altra espècie. A més, disposa que les comunitats autònomes han d’establir “la millor forma” per dur a terme aquest control, sense menció expressa a la caça com a mètode de control. Per tant, la decisió del DARPA d’atorgar autoritzacions excepcionals de caça per diferents espècies en aquests moments pot suposar una vulneració de la legislació estatal, en tant que s’estaria extralimitant de les restriccions imposades pel Reial Decret, així com per la recomanació emesa pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

2. D’altra banda, a Catalunya l’ordre de caça per la temporada 2020-2021 ni tan sols s’ha aprovat, així com tampoc cap altra resolució que justifiqui l’atorgament d’autoritzacions excepcionals en aquests moments. Per tant, la decisió del DARPA d’atorgar autoritzacions excepcionals de caça s’ha pres sense haver-se tramitat prèviament cap acte o disposició normativa que doni emparament a aquestes activitats per part dels particulars. Amb aquesta actuació irregular i arbitrària per part del DARPA, a més, s’estaria vulnerant el principi de precaució en matèria ambiental, en virtut del qual es pretén garantir un elevat nivell de protecció del medi ambient mitjançant preses de decisió preventives en cas de risc.

 

3. Finalment, i d’acord amb el que des de DEPANA i altres entitats sempre hem anat defensant, la caça hauria de ser, en aquestes alçades, erradicada, com activitat cruel i desfasada que és, i només permesa com a última mesura en situacions degudament justificades i prèvia i exhaustivament avaluades. A més, és ben sabut que la caça normalment implica un desequilibri major de la població de diferents espècies, ja sigui perquè porta als animals a desenvolupar conductes irregulars o perquè obstaculitza la presència de depredadors naturals.
Lamentem profundament que la matança “esportiva” d’altres éssers vius continuï considerant-se una opció legítima i innòcua, tot i existir alternatives de gestió de les poblacions d’espècies i de protecció d’explotacions agrícoles i ramaderes que resulten més efectius i que simplement no s’apliquen per manca de voluntat política i per sotmetiment a les pressions del sector.

 

Amb tot l’exposat, sol·licitem al DARPA:

– Que s’aturin les concessions d’autoritzacions excepcionals de caça i captura d’espècies cinegètiques als particulars durant l’estat d’alarma i s’anul·lin les autoritzacions excepcionals atorgades.

– Que s’avaluïn i es facin públics els suposats augments poblacionals de les espècies que poden ser objecte de caça i de captura, i que es verifiquin els danys efectius i previsibles en les explotacions agrícoles.

– Que les mesures de control poblacional d’espècies que en el seu cas es decideixin adoptar es duguin a terme per part de l’administració pública.

– Que se’ns doni accés als expedients de sol·licitud d’autorització excepcional que s’hagin atorgat durant l’estat d’alarma.

 

 

A Barcelona, 8 de maig de 2020.

Podeu veure l’escrit presentat al DARPA on s’amplia la informació en el següent enllaç:

Escrit DARPA Autoritzacions Excepcionals Caça Estat Alarma