Un estudi original de l’ornitofauna del municipi de Gavà, al Delta occidental desvetlla una gran diversitat per aquesta àrea del Delta del Llobregat crítica per la seva viabilita ecològica.EstudiGavà

El 2012 l’Ajuntament de Gavà i DEPANA van signar un conveni per elaborar estudis i projectes als espais naturals del terme municipal de Gavà, a fi de millorar el seu coneixement i gestió.

Dins d’aquest marc, en aquest mateix any es va realitzar un estudi sobre els ocells nidificants de la plana de Gavà.

Les principals conclusions d’aquest estudi són les següents:

  • S’han detectat 53 espècies d’aus nidificants, de les quals 43 són reproductores segures o probables.
  • Tenint en conte que el territori estudiat només representa un 9,6% de tota la plana deltaica i que les zones humides de la plana de Gavà són molt més pobres en hàbitats i extensió que les de la resta del Delta del Llobregat, és bastant destacada la xifra de 43 espècies nidificants (segures o probables) ja que representen gairebé dos terços (un 62%) de les 69 espècies que es reprodueixen regularment a tot el Delta del Llobregat. Si no es té en conte les zones humides, el percentatge augmenta fins al 79%.
  • Una part de les pinedes sense cap figura de protecció alberguen més espècies nidificants segures o probables (26 espècies) que les pinedes protegides (amb només 25 espècies). Tenint en conte que comparteixen totes les espècies menys 5, les pinedes dels sectors 7 y 8 acullen valors ornitològics suficients per estar protegides com a ZEPA.
  • Malgrat que aquest estudi no ha aportat cap espècie nidificant nova al conjunt de la plana deltaica, s’ha descobert la nidificació probable de tres espècies forestals que, a tot el Delta del Llobregat, actualment són nidificants excepcionals (la tórtora i el tallarol de casquet) o mai s’ha constatat la seva reproducció (el bruel). Així que, les pinedes de la plana gavanenca ajuden a enriquir el catàleg d’aus reproductores de tota la plana deltaica.
  • Al context del Delta del Llobregat destaquen d’altres especies com el corriol petit, la cuereta groga, l’oriol, les mallerengues petita i emplomallada, el teixidor i la cogullada.
  • Les platges de Gavà en el seu conjunt, no semblen tindre un bon estat de conservació. Malgrat ser hàbitats molt pobres en ocells nidificants, és significatiu l’absència total de cap espècie nidificant i, sobre tot, que ni tan sols s’hagi detectat la seva presència en cap dels mostreigs.
  • Malgrat que la contribució de les espècies nidificants (segures o probables) de la plana gavanenca a les poblacions amenaçades a Catalunya és molt petita, als canals agrícoles de la plana de Gavà s’ha constatat la presència de martinet blanc, martinet de nit, martinet menut i martinet ros (espècies estiuejants i/o reproductores a les reserves naturals). Aquestes espècies estan incloses a l’Annex I de la Directiva 79/409/CEE (de conservació de les aus) i han de ser objecte de mesures de conservació especials en quant al seu hàbitat, amb la finalitat d’assegurar la seva supervivència i reproducció a la seva àrea de distribució.

Depana i SOS Delta treballan fent censos a tota la plana deltaica que podeu consulta al Noticiario Ornitológico El Otro Delta.

Podeu descarregar la memòria aquí.