• L’entitat ecologista celebra la decisió del Govern de tramitar la declaració  de Parc Natural per a Collserola, malgrat el retard.
  • L’actual proposta de Parc Natural és insuficient donat que els límits proposats, retallen espais actualment protegits amb un alt valor natural.

En els darrers dies, DEPANA ha estudiat exhaustivament el Projecte de Decret de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola (PNSC) a fi de valorar-ne el seu contingut. Un cop finalitzats aquests treballs, l’entitat ecologista ha presentat un seguit d’al•legacions al projecte, a fi de millorar-ne alguns aspectes.

Eliminació d’espais actualment potegits pel PEIN i Xarxa Natura 2000

En aquest sentit, DEPANA considera que les raons que van suposar la inclusió de determinades zones al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i posteriorment a la Xarxa Natura 2000, segueixen essent plenament vigents. Per tant,  en cap cas la declaració de parc natural pot implicar la desqualificació d’àrees que avui per avui gaudeixen d’aquest reconeixement ambiental (PEIN, Natura 2000, Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCO)).

Així mateix, per aquestes raons tampoc es creu oportuna la no incorporació al PNSC de, com a mínim, tots els espais que actualment estan inclosos al PEIN, a la Xarxa Natura 2000 o al Pla Especial de Protecció de Collserola (PEPCO).

Els àmbits on DEPANA ha constatat que hi ha hagut una major retallada de la protecció vigent en l’actualitat són:
–    Bellesguard (Barcelona)
–    Can Caralleu (Barcelona)
–    Finestrelles (Barcelona)
–    Torrent d’en Duran (Barcelona)
–    Àmbit Nord de Sant Just Desvern
–    Àmbit “Torrent d’en Benet” a Molins de Rei
–    Àmbit Nord de les Escletxes (el Papiol)

Més espais
L’entitat ecologista també reclama la inclusió d’alguns sectors de Torrent d’en Duran, Valldoreix, Riera de Sant Cugat i Torre Baró a fi de garantir la connectivitat ecològica entre el massís de Collserola i els espais naturals propers, i valoritzar-ne el seu patrimoni natural.

De la mateixa manera que en la proposta de límits del PNSC s’incorporen a l’interior del Parc, però amb una regulació especial, àmbits urbanitzats com per exemple “Sol i Aire”, DEPANA sol•licita que altres àmbits amb unes característiques semblants s’incorporin ipso facto al Parc Natural i no siguin excloses. És el cas d’àmbits com: Sant Bartomeu de la Quadra, la Rierada, Vallvidrera, les Planes, certs àmbits de Torre Negra i Valldoreix, Sol i Pins, Can Cerdà i la Floresta.

Supresió dels ERE (Espais de Regulació Especial)
Per últim, pel que fa als Espais de Regulació Especial (ERE), DEPANA mostra el seu desacord amb el fet que la declaració de Parc Natural incorpori una figura d’aquest tipus, ja que aquesta deixa la porta oberta al seu posterior desenvolupament urbanístic.
DEPANA entén que no és competència de la proposta de decret del PNSC la regulació del sòl no urbanitzable amb una figura especial com els espais de regulació especial (ERE). Per tant és incoherent  aprofitar de declaració del PNSC per a delimitar i reconèixer aquests ERE de vocació clarament urbanística i dotacional. És per això que DEPANA demana l’eliminació per complet de l’article 9 de la proposta de decret de creació del PNSC, que regula els ERE

Un altre dels aspectes al•legats per DEPANA respon a la no incorporació com a norma bàsica de protecció de la no admissió de la construcció de noves infraestructures equipaments i instal•lacions, amb l’excepció d’aquelles que siguin estrictament necessàries pel propi funcionament del PNSC. Així doncs, la proposta de Decret admetria la construcció de noves infraestructures, equipaments i instal•lacions i l’ampliació de les existents en l’àmbit del Parc, en detriment dels objectius de conservació del PNSC.