Avís legal

Aquest lloc web és propietat de l’associació sense ànim de lucre DEPANA, LLIGA DE DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL, amb domicili social al carrer Sant Salvador, 97, baixos, de la ciutat de Barcelona (CP 08024), amb NIF número G63686794, fundada el 11 de juny de 1976 i inscrita al Registre d’Associacions de Barcelona des del 22 de desembre de 1976, i amb adreça de correu electrònic [email protected].

La utilització d’aquest lloc web resta subjecta a les següents condicions. Us preguem que les llegeixin atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts a la mateixa implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

1. Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté material preparat per DEPANA amb finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Igualment, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense previ avís.

1.2 El material contingut en aquest lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal necessari o de qualsevol altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre DEPANA i l’usuari d’aquest lloc web. Per aquesta causa, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a la mateixa sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. De la mateixa manera, l’usuari no ha d’enviar a DEPANA cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres lletrats i/o assessors i haver rebut autorització per remetre dita informació.

1.3 Els enllaços que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les que DEPANA no exerceix cap tipus de control. DEPANA no respon ni del contingut ni de l’estat dels llocs esmentats i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc tampoc implica que DEPANA recomani o aprovi el seu contingut.

2. Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. DEPANA no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin integrar el contingut d’aquest lloc web o d’altres als quals es pugui accedir a través de la mateixa. DEPANA tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.
2.2 DEPANA no garantia l’absència de virus o d’altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, DEPANA no respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3. Protecció de dades

3.1 La informació que rep DEPANA dels usuaris d’aquest lloc web mitjançant la subscripció a events promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva participació en l’esdeveniment i fer-li arribar informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altre fi.

3.2 DEPANA utilitza galetes per obtenir informació relativa als usuaris del lloc web.

3.3 Quan des de DEPANA se sol·licitin dades de caràcter personals per a la prestació de serveis, s’informarà l’usuari del caràcter necessari de les que es considerin imprescindibles. Si no es facilitessin aquestes dades imprescindibles, no serà possible la prestació d’aquests serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça [email protected] o por correu postal a qualsevol de les direccions indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificació, fotocòpia del DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix.