Detall de l'esdeveniment

  • Data:
  • Categoríes:

Inici de la participació del GAF en el projecte de renaturalització de les parcel·les de DEPANA a Gavà

El proper diumenge 19 de novembre el Grup d’Acció Forestal de DEPANA  realitzarà la primera acció amb l’objectiu d’aconseguir la restauració ambiental i la renaturalització de les parcel·les de DEPANA a Gavà. Els objectius per a aquesta primera intervenció consistiran en la retirada de les restes de deixalles que encara es troben disperses per la superfície, l’eliminació de vegetació al·lòctona invasora (miraguà de jardí, lligabosc japonès, pitòspor…), l’eixamplament i aprofundiment de la bassa prevista i la formació d’una mota o duna.

Organitza: DEPANA i GAF de DEPANA.

Responsables: Xavi Torrents i Alfonso Pallí.

Durada: Matinal. De 10:00 a 13:00

Preu: socis i no socis, 2 €.

Coses a destacar:
Menjars, allotjament, recomanacions…..
Feines físiques (a les possibilitats de cadascú). DEPANA posa eines.
Porteu aigua i esmorzar, segons tingueu per costum.

Material imprescindible i recomanable:
Cal dur calçat adequat per a poder caminar per terreny irregular.
Cal portar guants tipus jardineria (els més senzills són suficients).
Roba còmoda i adient per a realitzar feines entre la brolla.

El 2018, DEPANA va obtenir com a donació tres parcel·les (13.000m2) situades al terme municipal de Gavà amb un alt valor natural ja que dues estan incloses dins de la zona inclosa en la Directiva d’Hàbitats. Concretament, els identificats amb el codi 2190 “Depressions humides interdunars”  segons la classificació  HIC (Hàbitats d’interès comunitari), que correspon al codi 16.34 segons els sistema de classificació d’hàbitats CORINE “Jonqueres de jonc boval (Scirpus holoschoenus var. australis) i herbassars graminoides de cesquera (Saccharum ravennae), de depressions humides de les interdunes litorals”

A més, als canals que circumden aquestes parcel·les es va localitzar l’única comunitat de mansega (Claudium mariscus) present en aquest terme municipal. Aquesta espècie és la característica de l’hàbitat 7210 segons la classificació HIC “Aiguamolls calcaris amb mansega”, correspondent al codi 53.33 de Corine “Comunitats dominades per mansega, de vores d’aigua carbonàtiques o salabroses, de terra baixa.

L’objectiu de DEPANA és la renaturalització d’aquestes parcel·les amb els hàbitats que corresponen a l’entorn natural on es troben. Però, després de ser abandonats sense conrear durant anys, al ser cultivats de nou van patir una forta degradació per l’acumulació de deixalles i altres males pràctiques. Gràcies a la donació de CaixaBank  per a projectes de medi ambient ha estat possible iniciar les actuacions necessàries per a la restauració i renaturalització de dues de les parcel·les.

En la primera fase de les actuacions, que és la que s’ha executat amb la dotació econòmica concedida per CaixaBank, s’ha procedit a la neteja del terreny mitjançant la retirada de runa, xatarra, plàstics i escombraries. S’han eliminat les restes del conreus ; l’eliminació de la vegetació i s’ha procedit al desbrossament de la major part de la superfície.  També, en el marc de la primera fase s’han instal·lat caixes niu per a les següents espècies: xot euroasiàtic (Otus scops), eriçó Comú (Erinaceus europaeus), pàrids, insectes i quiròpters.