• La necessitat de canviar el model d’infraestructures en una nova època.

  • L’últim gran projecte desenvolupista del anomenat Pla Delta de l’any 1994.

Barcelona, 26/10/2020

DEPANA es pronuncia sobre el protocol firmat recenment respecte a la intenció de reactivar l’antic projecte d’accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona, la informació del qual va arribar a l’entitat a través d’una nota de premsa publicada pel mateix Port .

D’entrada, ressaltar el que ja assenyala la mateixa nota de premsa, que es tracta d’un projecte que s’intenta reactivar transcorreguts tretze anys des de la seva primera aprovació inicial, just abans de la primera crisi d’aquest segle.

El projecte al qual es fa referència té les seves arrels en els protocols firmats l’any 1994 i que van ser presentats amb el nom de “Pla d’infraestructures del Delta de Llobregat”.

L’anomenat Pla Delta es va desenvolupar amb la intenció de culminar l’ocupació de la major part del terme municipal del Prat, posant-lo al servei de les activitats logístiques de Barcelona. Va desaparèixer el 90% de les zones conreades de El Prat i unes 500 hectàrees de zones humides del Delta.

Aquest Pla es va convertir en un dels motors de l’actual model de desenvolupament barceloní, basat en el turisme i en les activitats del sector terciari. Tot això, en detriment de les activitats secundàries tradicionals de l’entorn metropolità. Van desaparèixer moltes indústries a causa de l’especulació urbanística que va originar tant en El Prat com a la Zona Franca.

Ja han passat força anys des de 2007 i molts més des de l’any 1994. En aquest sentit, des de DEPANA es considera que rescatar un projecte d’una altra època suposa ressuscitar un “cadàver” i seguir amb l’antic model de supervivència a compte de l’especulació i de les ajudes dels fons europeus. Desgraciadament, d’aquesta forma de vida en sap molt el Port de Barcelona.

Crida l’atenció que l’antiguitat de la tramitació es posa de manifest en la nota de premsa publicada pel Port, que ressuscita, no només el Pla Delta, sinó també el Ministeri de Foment, ambdós ja caducats.

El projecte aprovat l’any 2007 i que es pretén recuperar suposa una greu afectació a espais naturals del riu Llobregat que estan en curs de ser inclosos dins de la Xarxa Natura 2000 i de les Reserves Naturals del Delta de Llobregat.

El projecte de desviament del riu Llobregat que es va aprovar l’any 1998 afectava la Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) Núm. 146: El Delta de Llobregat,  fet pel qual l’Estat va haver de consultar a la Comissió Europea. Amb l’objectiu que la Comissió Europea donés la seva aprovació a aquest Projecte,  l’Estat espanyol es va comprometre a la inclusió dins de les Reserves Naturals del Delta de Llobregat i a la ZEPA Núm. 146: Delta de Llobregat de tota la nova llera i la terrassa d’inundació del Riu, un cop desviat . Tot això, va quedar reflectit a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del desviament del Llobregat, en la que l’Estat i la Generalitat de Catalunya van expressar per escrit el seu compromís, el qual va quedar reflectit en el Butlletí Oficial de l’Estat, núm. 210 de 2 de setembre de 1998, i que diu així:

 3.1 Zona d’inundació: La titularitat dels terrenys de la plana d’inundació i de  la nova llera serà pública, quedant aquests integrats dins de la Reserva Natural Parcial de La Ricarda-Ca l’Aranai de la zona d’Especial Protecció per a les Aus del Delta del Llobregat. La gestió unificada d’aquests espais es realitzarà d’acord amb les competències legalment establertes. 

Transcorreguts més de vint anys, encara no s’ha complert amb els compromisos que es van adquirir davant de la Comissió Europea mitjançant la DIA del Desviament. Malauradament, els incompliments de les Declaracions d’Impacte Ambiental han estat sempre una constant en aquest País.

L’any 2012, passats catorze anys del compromís adquirit per l’Estat, DEPANA va posar de manifest a les Autoritats ambientals europees aquests incompliments mitjançant la presentació d’una Queixa, que va ser admesa a tràmit i continua oberta.

La Comissió Europea ha manifestat a través de cartes a l’Estat i a la Generalitat, així com de comunicacions davant del Parlament Europeu, l’obligació de l’Estat d’incorporar aquests espais dins de la Xarxa Natura 2000. Davant d’aquesta missiva, la Generalitat de Catalunya hi ha respost reconeixent aquesta obligació i informant que està tramitant la seva incorporació dins dels nivells de protecció als quals s’havia compromès. Tot això, en el marc del Pla Especial per a la protecció dels Espais Naturals del Delta de Llobregat.

Tenint en compte aquestes dades, tota la nova llera del Llobregat desviada esdevé un espai natural que totes les administracions: la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya, reconeixen que ha d’estar inclòosa dins dels espais designats com a ZEPA i Xarxa Natura 2000 i que, actualment, encara no ho està.

Per tant, i segons jurisprudència comunitària, abans de poder estudiar i avaluar els impactes ambientals dels nous accessos viaris i ferroviaris, així com de les possibles correccions i/ compensacions, cal la seva incorporació a la Xarxa Natura 2000 i també dins de les Reserves Naturals del Delta de Llobregat.

Per concloure, fins que no estigui definitivament incorporada la nova llera del Llobregat dins de la Xarxa Natura 2000 Delta de Llobregat Núm. 146, així com de les Reserves Naturals, no es poden executar aquest tipus d’actuacions.

 

Recull de premsa:

La Vanguardia, 26 d’octubre de 2020