Perquè vivim a la Mediterrània, des de fa any treballem per a la conservació i protecció dels ecosistemes litorals. Per això, la finalitat del Programa Litoral i Marí de DEPANA és la conservació del medi litoral i marí del territori català actuant com a referents en aquest àmbit i creant propostes innovadores.

El programa s’articula a l’entorn de projectes que promouen la conservació dels ecosistemes marins i litorals, mitjançant la declaració de zones protegides, la realització d’actuacions de restauració i recuperació de zones en procés o risc de degradació, l’elaboració d’estudis i propostes d’ordenació, gestió i ús públic en els espais litorals i marins, la potenciació d’una bona gestió dels béns i serveis que ens ofereixen les zones costaneres. Tots els projectes comparteixen eixos transversals d’educació ambiental, participació i comunicació, fomentant les relacions i/o col·laboracions amb d’altres organitzacions que treballen per la conservació del medi marí i litoral.

La costa és la zona on viu la majoria de la població de Catalunya, la qual depèn dels seus recursos i en determina en gran mesura la salut ecològica. En els propers anys la població que viu a la costa continuarà augmentant. I aquesta pressió humana lligada al consum de recursos en contínua expansió i als impactes previsibles del canvi climàtic i de l’elevació  del nivell del mar tindran efectes importants sobre la zona costanera.